Problemes socials i buits en el recull de dades estadístiques

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu principal és desplegar una sèrie d’activitats didàctiques que permetin a l’alumnat, mitjançant el treball col.laboratiu i entre iguals, desenvolupar la capacitat d’analitzar, de forma crítica, casos concrets sobre problemes i conflictes importants per les nostres societats per tal d’estudiar, en profunditat, quines mancances hi han en relació a la recollida de dades i fer propostes de millora.

Aquest objectiu general suposa una innovació docent important respecte una docència que acostuma a ser més teòrica i que es fan poc anàlisi de casos des d'una perspectiva crítica que doni lloc a propostes concretes. 

Es busca com a objectius específics:

  • La millora per part de l’alumnat de la seva capacitat de treball en un equip d’iguals de forma col·laborativa potenciant un repartiment de tasques adequat i el respecte per la tasca duta terme pels companys. 
  • El desenvolupament de la capacitat d’analitzar críticament i sociològicament els motius pels quals no estan recollides algunes dades respecte determinats problemes o conflictes socials, tenint en compte els factors econòmics, polítics i culturals que ho poden està condicionant.
  • El desenvolupament de la capacitat de prendre decisions i fer propostes de solució respecte casos d’anàlisi concret que podrien tenir repercussions tant per l’àmbit acadèmic com per l’àmbit professional de la sociologia.
  • La potenciació de que l’alumnat estableixi estretes relacions entre teoria i pràctica sent capaços de operativitzar en forma d’indicadors allò que la teoria sociològica encara no ha recollit.
  • El desenvolupament de la capacitat de presentar de forma sintetitzada els resultats de treball mitjançant registres, menys coneguts que l’escrit, com és l’audiovisual.
  • La millora de la capacitat de fer ús d’entorns virtuals i coneixe’n la utilitat pràctica per treballar amb els altres. 
  • La millora de la capacitat de presentar de forma oral la revisió del treball desenvolupat per altres companys fent un esforç de presentar les idees de forma entenedora, sintetitzada i respectuosa.

Aquest projecte, gràcies als objectius que vol assolir i al seu plantejament, està vinculat a les línies prioritàries d’innovació docent definides per la Universitat de Barcelona següents:

- Aprenentatge en entorns virtuals: el projecte implica que l’alumnat haurà de desenvolupar un treball no presencial, a través d’una aula virtual (moodle), en què haurà d'accedir tant per penjar el material generat com per establir diàlegs i debats entre els alumnes de les diverses assignatures.

- Aprenentatge professionalitzador: el projecte implica el desenvolupament de competències genèriques i comunes per l’entorn laboral com són el treball en equip, l’anàlisi crítica, l’expressió oral i escrita, la creativitat i l’emprenedoria i la capacitat de síntesi, mitjançant activitats conjuntes com el disseny i muntatge d’un vídeo, el disseny d’un qüestionari, la construcció d’indicadors o l’anàlisi crític dels buits teòrics i de recull estadístic de dades que es donen respecte alguns actuals problemes o conflictes socials concrets.

- Metodologies actives i noves propostes per a la millora de l’aprenentatge: segurament és en aquesta línia en la que més s’incideix amb aquest projecte. Es fa especial incís en l’aprenentatge entre iguals i col·laboratiu gràcies al constant treball en equip en les diferents fases del projecte; en l’acompanyament, suport i tutorització entre l’alumnat de tercer i el de segon de Grau de Sociologia i en la resolució de casos a partir del seu anàlisi en profunditat.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/064
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Camps Calvet, Clara
Participants: 
Vanessa Alcaide Lozano, Mario Dominguez Amoros, Ana Antonia Collado Sevill
Grup d'innovació docent: