Projecte d’entrenament del treball i comunicació en equip mitjançant la simulació d’alta fidelitat en el Grau d’Infermeria

La simulació s’està consolidant com una metodologia d’aprenentatge transversal en estudiants del grau en infermeria. Fins al curs acadèmic 2022-23 s’han programat de manera transversal, sessions de simulació per entrenar la valoració infermera (2n, 3r i 4t curs) i el procés d’administració de medicació (3r i 4t curs). Segons la Joint Comission, la comunicació ineficaç entre professionals de la salut, està entre les tres primeres causes fonamentals d’esdeveniments adversos en els pacients. La simulació permet entrenar habilitats no tècniques relacionades amb el treball i la comunicació en equip, com són: el lideratge i la distribució de rols entre membres de l’equip; suport a la presa de decisions (New Early Warning Score, NEWS), i comunicació entre els propis membres (bucle tancat) o amb altres professionals per transferir informació rellevant (Situation-Background-Assessment-Recommendation, SBAR). Tal com aporta l’Agència de Qualitat Universitària en el seu informe sobre l’opinió del col·lectiu ocupador, sobre la formació de les persones titulades en infermeria, una de les competències específiques que caldria millorar en el grau, és la capacitat per fer una bona valoració infermera a les persones ateses i planificar i dur a terme intervencions adequades, que ja s’ha incorporat com a formació durant la simulació en els cursos previs. Pel que fa a les competències transversals, opinen que s’hauria de millorar el treball en equip, el treball autònom (determinar les pròpies tasques, mètodes i distribució de temps), responsabilitat en el treball i resolució de problemes i presa de decisions. Donat que la metodologia de la simulació és òptima per formar en aquestes competències, perquè recrea un escenari que imita l’àmbit clínic però centrat en l’estudiant i no en el pacient, i que a més permet la pràctica deliberada (repetir l’escenari fins a consolidar l’aprenentatge), ens proposem com a objectius del present projecte d’innovació docent entrenar mitjançant la metodologia de la simulació, les habilitats no tècniques de presa de decisions, lideratge i comunicació en estudiants de 3r i 4t curs del grau en infermeria.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Objectiu general:

  • Entrenar mitjançant la metodologia de la simulació, les habilitats no tècniques de presa de decisions, lideratge i comunicació en estudiants de 3er i 4rt curs del grau en infermeria

Objectius específics:

  • Valorar el pacient mitjançant l’exploració física (sistema, escales…)
  • Interpretar les manifestacions clíniques en el procés de salut
  • Reconèixer signes i símptomes de millora o empitjorament de l’evolució del malalt
  • Comunicació terapèutica i relacions interpersonals

Argumentar l’adequació dels objectius a la finalitat del projecte: 

La simulació és una metodologia que permet entrenar en un entorn que simula l’àmbit clínic la valoració infermera d’un pacient, i en funció d’aquesta valoració, segons signes i símptomes identificats (manifestacions clíniques) reconèixer com està evolucionant el pacient i decidir en conseqüència quines intervencions infermeres dur a terme (per exemple, comunicació amb el metge, administració de medicació). Durant la simulació s’entrenarà la distribució de rols entre l’equip d’infermeres, per evitar el solapament de tasques entre elles, fent més efectiu el rendiment del treball, i s’identificarà un/a líder que gestioni la informació i vehiculi de forma centralitzada la presa de decisions. A més s’utilitzaran instruments com el NEWS (Early New Warning Score) que permet classificar de forma ràpida l’estat d’un pacient en funció dels signes i símptomes que presenta, i decidir quan és d’urgent l’atenció que necessita. Si cal comunicar-se amb un metge/sa s’entrenarà com utilitzar l’instrument SBAR per fer una transferència d’informació completa i estructurada perquè no hi hagi errors ni omissió d’informació vital entre emissor i receptor.

Codi del projecte: 
2023PMD-UB/016
Convocatòria: 
Projectes de Millora Docent (PMD)
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Marta Raurell Torreda
Participants: 
Vanessa Fernández González
Marc Bohils Valle
Alberto Diz Martínez
José Antonio Sarria Guerrero
Miguel Angel Hidalgo Blanco
Luis Basco Prado
Miguel Angel Portillo Rodríguez
Christian Heering
Aleix López i Oganissian
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
INFERMERIA
Assignatures implicades: 
361299-Estades Clíniques II
361301-Pràcticum
Estratègies docents per la millora/innovació: