Criteri B: Activitats de difusió

En aquesta taula es mostren totes les activitats relacionades amb la difusió de la innovació docent que poden ser incorporades al Curricul@.

Seguir les indicacions de la columna Procediment de registre de cadascuna de les activitats permet garantir la validesa dels registres.

En el cas de vincular aquesta activitat amb un Grup d'Innovació Docent, cal seguir aquests requeriments per tal que sigui avaluat com a tal. 

En molts d'aquests casos, el Curricul@ permet incorporar registres ja generats per altres PDI implicats. L'aplicatiu alerta d'aquesta opció mitjançant la següent informació

 

Descripció del Procediment de registre:

1) Opció a Curricul@: Trobareu ressaltada l'opció de l'aplicatiu Curricul@ que cal fer servir per registrar l'activitat. 

2) Requeriments: Informació que ha d'incorporar el registre per ser validat. Al marge dels camps obligatoris requerits per Curricul@, es destaquen aquells que són requerits perquè el registre consti com a innovació docent i pugui ser incorporat com a evidència per l'avaluació de GIDC.

Tipus d'activitat (evidència) Procediment de registre
Publicacions relacionades amb la innovació docent a revistes nacionals e internacionals amb índex d’impacte 1) Opció a Curricul@
2) Requeriments 
Publicacions relacionades amb la innovació docent a revistes nacionals e internacionals sense índex d'impacte 1) Opció al Curricul@
2) Requeriments 
Edició de revistes relacionades amb la millora i la innovació docent 1) Opció a Curricul@
2) Requeriments 
Participació en Xarxes d'intercanvi d'experiències d'innovació docent 1) Opció a Curricul@
2) Requeriments 
Organització de jornades sobre millora i innovació docent 1) Opció a Curricul@
2) Requeriments 
Organització de congressos nacionals sobre millora i innovació docent 1) Opció al Curricul@
2) Requeriments 
Organització de congressos internacionals sobre millora i innovació docent 1) Opció al Curricul@
2) Requeriments 
Participació com a ponent a jornades sobre millora i innovació docent 1) Opció a Curricul@
2) Requeriments 
Participació com a ponent a congressos nacionals o internacionals sobre millora i innovació docent 1) Opció al Curricul@
2) Requeriments 
Comunicació amb publicació a congressos nacionals o internacionals sobre millora i innovació docent 1) Opció al Curricul@
2) Requeriments 
Publicació de llibres sobre les activitats d'innovació docent del grup 1) Opció al Curricul@
2) Requeriments 
Publicació de capítols de llibre sobre les activitats d'innovació docent del grup 1) Opció al Curricul@
2) Requeriments 
Publicacions a la col·lecció INNOVADOC del Dipòsit Digital de la UB ( Col·lecció que conté documents de difusió de les accions d’innovació docent del professorat de la UB implicat en projectes i/o grups d’innovació docent.). Veure requeriments per publicació a INNOVADOC 1) Opció al Curricul@
2) Requeriments 

 

ALTRES ACTIVITATS D'INNOVACIÓ DOCENT RECONEGUDES

Criteri A: Projectes

Criteri C: Activitats de Formació

Criteri D: Creació de Materials i Recursos

Criteri E: Premis i distincions