Convocatòria PID 2011

Algunes dades sobre la convocatòria i la resolució dels PID11

Aquesta convocatòria PID11 s’ha estructurat en dues fases per tal de filtrar i redirigir les primeres propostes.

- El total de propostes presentades en primera fase ha estat de 135.

- D’aquestes, un total de 129 s’han orientat a la segona fase on, un cop com a projectes, i valorats per la Subcomissió de Millora i Innovació nomenada pel Vicerectorat, s’han assignat els recursos disponibles per a aquesta convocatòria (60.000 euros).

- El pressupost sol·licitat inicialment pels projectes presentats en aquesta segona fase ha estat d’uns 350.000 euros aproximadament.

- D’aquests 129 projectes, 80 s’han presentat en modalitat A (noves propostes) i 49 en modalitat B (segona fase de projectes concedits en convocatòries anteriors del PMID)

- D’aquest 129 projectes en segona fase, 35 s’han concedit amb ajut econòmic. Un total de 64 projectes s’han concedit sense ajut econòmic degut a les restriccions pressupostàries de la convocatòria. Un total de 22 projectes han quedat exclosos de la convocatòria per no ajustar-se als objectes definits per la mateixa . Aquests objectes que es poden consultar el document de Bases de la convocatòria.

- 8 projectes s’han vinculat al Projecte CUBAC promogut pel Vicerectorat de Política Docent i Científica amb la coordinació del PMID, ATIC, ICE, CRAI i l’Agència Polítiques i de Qualitat (Servei de Qualitat Academicodocent). Els ajuts sol·licitats pels responsables d’aquests projectes s’assumeixen amb els recursos dels que disposa el Vicerectorat de Política Docent i Científica per desenvolupar aquest projecte estratègic.

El detall dels projectes concedits, amb finançament econòmic o assignació de recursos disponibles, i els imports concedits es troba en una taula annexa a la Resolució de la convocatòria.