Oferta Tecnològica

A SINTEFARMA apostem per la col·laboració amb el món industrial, i per això donem solucions a les demandes de les empreses, duent a terme projectes de recerca aplicada i d'innovació tecnològica en el camp de la síntesi orgànica, i oferint assessorament i serveis.

 
DISSENY SINTÈTIC
- Plantejament de noves vies de síntesi de fàrmacs genèrics
 
DESENVOLUPAMENT EXPERIMENTAL
- Síntesi de fàrmacs genèrics
- Síntesi de noves molècules amb potencial interès terapèutic
- Síntesi de productes intermedis (building blocks) i metabòlits
- Síntesi de productes d'interès per a la indústria agroalimentària
- Aïllament, elucidació estructural, minimització i síntesi inequívoca d'impureses
- Optimització de processos químics
 
ASSESSORAMENT, DICTÀMENS I ESTUDIS
- Cerques bibliogràfiques i valoració de la viabilitat de processos
- Anàlisi de patents i dictàmens sobre riscos d'infracció
- Peritatges en planta sobre mètodes de fabricació de productes químics
- Assessorament en qüestions d'índole química per a empreses de l'àmbit biotecnològic
 

Durant el període 2008-2017 SINTEFARMA ha estat membre de TECNIO, una xarxa creada per ACCIÓ que aglutina els principals centres i agents experts en investigació aplicada i transferència tecnològica de Catalunya amb l'objectiu de facilitar a les empreses l'accés a capacitats d'R+D+i diferencials i així afavorir la seva competitivitat i projecció internacional.