Certificats i diplomes de llengua catalana dels Serveis Lingüístics

Imatge classe

Les titulacions dels Serveis Lingüístics de la UB són equivalents als certificats de la Secretaria de Política Lingüística (DGPL) de la Generalitat de Catalunya i, per tant, tenen el mateix valor a l’hora d’acreditar coneixements de llengua catalana en les convocatòries d’accés a la funció pública.

  • El certificat de nivell bàsic de llengua catalana de la Universitat de Barcelona és equivalent al certificat de nivell bàsic de català (A bàsic) de la Generalitat de Catalunya. L’alumnat dels cursos dels Serveis Lingüístics de la UB es presenta a les proves per obtenir aquest certificat en acabar el curs Bàsic 2. Aquest nivell es correspon amb les competències lingüístiques de l’A2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).
  • El certificat de nivell elemental de llengua dels Serveis Lingüístics de la UB és equivalent al Certificat de nivell elemental de català (A elemental) de la Generalitat. L’alumnat dels cursos dels Serveis Lingüístics de la UB es presenta a les proves per obtenir aquest certificat en acabar el curs Elemental 2 . Aquest nivell es correspon amb les competències lingüístiques del B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).
  • El certificat de nivell intermedi dels Serveis Lingüístics de la UB és equivalent al certificat de nivell intermedi de català (B) de la Generalitat. Aquest nivell es correspon amb les competències lingüístiques del B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).
  • El certificat de suficiència i el certificat de suficiència en llengua catalana per a la docència dels Serveis Lingüístics de la UB són equivalents al certificat de nivell de suficiència de català (C) de la Generalitat. Aquest nivell es correspon amb les competències lingüístiques del C1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).
  • El certificat de nivell superior de llengua catalana dels Serveis Lingüístics de la UB és equivalent al certificat de nivell superior de català (D) de la Generalitat. Aquest nivell es correspon amb les competències lingüístiques del C2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).