Les façanes

Segons les formulacions arquitectòniques d'Elias Rogent, les façanes són la cara de la ciutat i expressen com és la gent. En línies generals, es tracta de façanes planes i contínues on el mur té un paper més important que no pas les obertures. Els seus trets més característics són:

  • Predomini de línies rectes, que per a Rogent simbolitzen la unitat, l’eternitat, l’immaterial.
  • Composició esquemàtica i simètrica.
  • Preferència per les línies horitzontals. Per a Rogent, les façanes amb línies horitzontals predominants simbolitzen esplendor, grandiositat i solemnitat.
  • Façanes delimitades per cornises a la part superior i torres, pilars o reforços als laterals.
Galeria d'imatges