Estudiants d'altres universitats

 

 


Acceptació i renúncies

Un cop has estat seleccionat per la teva universitat per participar en el programa de mobilitat SICUE per a fer una estada temporal a la UB has d’acceptar la plaça obtinguda o renunciar a ella.

L'alumnat podrà acceptar les places obtingudes o podrà renunciar a elles. Si les renúncies es produeixen fora del termini establert per la universitat, excepte motiu justificat o causa de força major degudament justificat quedaran exclosos de la possibilitat d'intercanvi durant un curs acadèmic.

En el cas que es produïssin renúncies, la resta dels candidats/as que reuneixi els requisits passarà a formar part de les llistes d'espera, ordenades per rigorós ordre de puntuació, d'acord amb els criteris establerts en cada universitat. Aquestes renúncies només seran ateses si no perjudiquen processos posteriors.

No obstant això, sobre la base de l'anterior, en el cas que els alumnes al qual se li hagi adjudicat una plaça de mobilitat no formalitzés la seva acceptació o renúncia en el termini fixat per cada universitat, es donarà per desistit el seu dret de la seva sol·licitud, per la qual cosa la universitat podrà anul·lar-la d'ofici i podrà atorgar automàticament la plaça que tingués adjudicada a la següent persona en llista d'espera, si n'hi hagués.

Les universitats d'origen hauran d'informar les universitats de destí de les renúncies que es produeixin, així com de qualsevol modificació relativa al llistat d'estudiants (imprès B) que hagin obtingut plaça SICUE en aquesta universitat. Se suggereix que, en cas de modificacions, es torni a enviar a la universitat de destí l'imprès actualitzat.

Contacte

  • Gestió Acadèmica
  • Afers Generals i Accés
    Travessera de les Corts, 131-159 (Pavelló Rosa)
  • 08028 Barcelona
    Telèfon: 934 021 753
  • Fax: 934 021 750
  • sicue@ub.edu
excel HUBc BKC