Convocatòria SICUE (Curs 2024-2025)

Resum de la convocatòria (veure convocatòria completa)


  La UB ha signat acords amb 52 universitats per les quals els alumnes podran sol·licitar la mobilitat nacional SICUE.

  Els alumnes hauran d’estar matriculats, en el moment de fer la sol·licitud, a l’ensenyament de la UB pel qual es demana la mobilitat.

  Els alumnes hauran de tenir un mínim de 45 crèdits superats en el curs 2022-2023, i estar matriculats en el curs 2023-2024 en no menys de 30 crèdits.

  La durada de l'intercanvi ha de coincidir amb el nombre de mesos de l'oferta i el total de crèdits a cursar no serà
  inferior a:

  • Estades de mig curs (5 mesos) : 24 crèdits
  • Estades de curs complet (9 mesos) : 45 crèdits

En el cas dels alumnes amb grau de discapacitat igual o superior al 33%, s’estableix la possibilitat de demanar una disminució d'aquests crèdits.

En el moment d’omplir la sol·licitud els estudiants podran escollir fins a cinc opcions, tenint en compte que només es poden escollir Universitats amb les que la UB hagi signat conveni.

Presentació de la sol·licitud: del 19 de febrer al 4 de març de 2024:

Sol·licitud de mobilitat nacional SICUE*

*Has d'accedir amb el teu identificador i contrasenya (Veure com obtenir les dades d'identificació)


Excepcionalment, els criteris d'admissibilitat establerts podran ser objecte de revisió flexibilització. Això inclou, però no es limita a, casos d'estudiants que siguin esportistes d'alt nivell i d'alt rendiment, aquells que per raons de salut necessitin el seu trasllat a un municipi específic o víctimes de violència de gènere. A més, es podran considerar altres situacions degudament justificades amb l'objectiu de facilitar la participació en el programa.

L'estudiant que ha participat en un intercanvi SICUE durant una titulació prèvia té l'oportunitat de sol·licitar un nou intercanvi a la mateixa universitat. Aquesta possibilitat es concedeix sempre i quan decideixi cursar una titulació diferent i en un any acadèmic diferent. Aquesta mesura reconeix cada titulació com un cicle acadèmic independent, permetent als estudiants explorar diverses oportunitats educatives al llarg dels seus estudis, fins i tot si es tracta del mateix nivell. A l’alumnat que no reuneixi els requisits del programa SICUE els serà denegada la petició sense valorar l’expedient acadèmic.

En aquells supòsits en què a l'estudiant li restin per finalitzar els estudis menys crèdits que el mínim exigit en cada tipus d'estada, podrà optar a l'intercanvi d'aquests crèdits, encara que aquests siguin menys del mínim exigit sempre que es matriculi de tots ells a la universitat d'origen i s'incloguin a l'acord bilateral SICUE.

Els alumnes hauran de tenir un mínim de 45 crèdits superats en el curs 2022-2023, i estar matriculats en el curs 2023-2024 en no menys de 30 crèdits.

Els mateixos beneficiaris no podran obtenir més d'un intercanvi SICUE a la mateixa universitat, ni més d'un a cada curs acadèmic.

No seran admeses les sol·licituds dels estudiants que hagin obtingut plaça en l'anterior convocatòria i no s'hagin incorporat a l'intercanvi sense presentar renúncia.

Als estudiants que no reuneixin els requisits del programa SICUE els serà denegada la petició sense valorar l’expedient acadèmic.


Selecció de candidats


La selecció de candidats per participar en el programa SICUE es farà valorant la nota mitjana de qualificació de l'expedient acadèmic. Per al càlcul d’aquesta nota es tindran en compte les qualificacions obtingudes, fins al curs 2022-2023, tant en les assignatures superades com en les suspeses.

 

Publicació de places adjudicades


El 5 d'abril de 2024 es farà pública al web de mobilitat SICUE UB, i als taulells d'anuncis dels centres les places adjudicades

 

 

Reclamacions


Els alumnes disposaran fins al 19 d'abril de 2024 per formular les reclamacions i renúncies que escaiguin. Tant les reclamacions com les renúncies s’hauran de presentar al centre on està matriculat l’alumne.

 

Renúncies i reassignacions de places


Els candidats que, tot i reunir els requisits per a l’obtenció de plaça de mobilitat, no obtinguin plaça, passaran a formar part de les llistes d’espera. En cas que es produeixin renúncies, es podran reassignar les places, per ordre de puntuació.

En el cas que decideixis renunciar a la plaça d'intercanvi has de comunicar-ho a la secretaria d'estudiants i docència del teu centre omplint el document de renúncia.(el termini de renúncia a la plaça està tancat. S'obrirà un cop publicada la resolució)

La no presentació de la renúncia s'entendrà com a acceptació de la plaça

 

Nota informativa sobre les beques Séneca


Per al curs 2024-2025 no està previst que es convoqui la beca Sèneca .  

excel HUBc BKC