Main Menu

More information

Departamento de
Psicología Social y Psicología Cuantitativa, UB
Sección Cuantitativa

Campus Mundet
Edifici de Ponent 4a planta

Pg. Vall d'Hebron 171
08035- Barcelona
Phone: 93 312 50 93
Fax: 93 402 13 59

Adaptive Behaviour and Interaction Research Group (GCAI)

Research Areas:

GCAI is a consolidated research group recognized by the Generalitat de Catalunya since 1997 (1997 SGR 344, 1999 SGR 82, 2001 SGR 140, 2005 SGR 98, 2009 SGR 1492, 2014 SGR 71). The research of the group focuses on adaptive behavior, modeling and analysis of social interaction and computational psychology.

Investigation procedures: theoretical, modeling, simulation and experimental behavior; using computer simulation to investigate possible situations that are not feasible to analyze on nature and discover phenomena that can later be subjected to empirical testing.

Research areas: modeling and simulation of social behavior, interaction sequence analysis, analysis of social systems, statistical analysis of behavioral design and development of mathematical and statistical models in cognitive neuroscience.

Adaptive behavior (adaptive behavior), which can be considered a branch of Artificial Life (Alife), supposes that the complexity of the behavior observed in bodies emerges from the massive parallel execution of simple behaviors in response of the demands of the environment. Thus, unlike cognitive psychology, adaptive behavior tends to minimize the role of internal representations and replace the centralized processing of information for self-organized processes of behaviors based on simple units of feeling and action. The ability of organisms to adjust behavior to the environment is based on interaction processes that are manifested in this hierarchical levels and different time scales: a) in the course of evolution natural selection allows organizations to provide a repertoire of behaviors of the species; b) time scales much shorter, the conduct of an individual fits the environment for learning.

Por lo que respecta a las conductas y los procesos grupales, se pretende describirlos como fenómenos emergentes a partir de un conjunto reducido y parsimonioso de reglas de interacción entre agentes. Los agentes son entidades abstractas con propiedades psicológicas básicas que se adaptan al entorno y al comportamiento de otros agentes. Los modelos generados son analizados en un mundo artificial y desarrollados hasta alcanzar una razonable correspondencia con los datos empíricos. La simulación (o "experimentación teórica") permite analizar situaciones poco factibles de estudiar en la realidad y descubrir fenómenos desconocidos que, posteriormente, pueden ser sometidos a comprobación empírica.

On regards to group behavoiurs and their process, they describe them as ye Fenómenos emerging from a set of parsimonious and reducido Terms of interactions agent. Entities are the agents with abstract properties that adaptan Psychological básicas the environment and the Behaviour of another agent. Models are generados Los analizados an artificial world desarrollados y hasta alcanzar a reasonable correspondence with the empirical details. The simulación (or "theoretical Experimentation") permite parsing Situaciones poco feasible study in realidad y Fenómenos Desconocidos discover that posteriormente, I CAN be sometidos to empirical verification.

També treballem en el desenvolupament de models matemàtic-estadístics per descriure la conducta i els processos psicològics, i en la generació d'aplicacions informàtiques mitjançant les quals realitzar simulacions dels mateixos. Fem recerca sobre tècniques psicomètriques, estadístiques i d'anàlisi de dades i desenvolupem aplicacions informàtiques per a la ciència de la conducta.

Web: www.ub.edu/gcai/

 

Latest research projects:

Moviment col·lectiu coordinat: autoorganització i lideratge jeràrquic (Codi: PSI2012-32007)

S'estudia la dinàmica temporal del lideratge jeràrquic i els processos d'autoorganització en el moviment coordinat de grups d'individus mitjançant un model de simulació basada en agents i mitjançant observació i registre de la conducta d'bancs de peixos en un entorn controlat d'aquari. Aquest projecte és la continuació de projectes anteriors (PB96-1489, BSO2001-2844, SEJ2005-07310-C02-01 / PSIC i PSI2009-09075), en els quals es van desenvolupar diversos programes informàtics que simulen conducta col·lectiva; en concret, el programa de simulació MovAgent, que sintetitza moviment coordinat tridimensional de bancs de peixos i esbarts mitjançant l'aplicació reiterada, massiva i paral·lela d'un conjunt de regles d'interacció diàdica simples i locals; a més, aquest programa proporciona, en cada unitat de temps de la simulació, índexs del grau de coordinació (índexs de esbart o de cardumen) del moviment de tot el grup i del grau de lideratge jeràrquic de cada individu en el mateix. En aquest projecte s'exploren i desenvolupen tècniques analítiques que detecten de forma dinàmica l'existència de subgrups amb diferents coordinacions i assignen a cada un d'ells el seu líder jeràrquic respectiu; això és d'interès especial quan les bandades i les moles de peix pateixen disgregacions o quan hi ha una minoria d'individus descoordinats respecte al grup principal. Es desenvolupa un sistema informàtic de rastreig que proporciona les trajectòries de peixos zebra (Danio rerio) i peixos neó negres (hyphessobrycon herbertaxelrodi) en bancs de peixos i en un entorn d'aquari, s'executen sèries de simulacions en condicions que emulen les dels peixos i el entorn real, es duen a terme sèries d'experiments amb els peixos zebra i neó, i s'avalua el grau en què les dades empíriques obtingudes mitjançant el sistema de rastreig són predits per les simulacions.

Web: www.ub.edu/gcai/movagent/

User login