Menú principal

Més informació

Departament de
Psicologia Social y Psicologia Quantitativa, UB
Secció Quantitativa

Campus Mundet
Edifici de Ponent 4a planta

Pg. Vall d'Hebron 171
08035- Barcelona
Telèfon: 93 312 50 93
Fax: 93 402 13 59

Grupo de conducta adaptativa e interacción (GCAI)

Línies d'investigació:

GCAI és un grup de recerca consolidat reconegut per la Generalitat de Catalunya des de 1997 (1997 SGR 344, 1999 SGR 82, 2001 SGR 140, 2005 SGR 98, 2009 SGR 1492, 2014 SGR 71). La investigació del grup se centra en la conducta adaptativa, la modelització i anàlisi de la interacció social i la psicologia computacional.

Procediments d'investigació: teorització, modelat, simulació i experimentació de la conducta; mitjançant la simulació informàtica és possible investigar situacions que són poc factibles d'analitzar en la naturalesa, i descobrir fenòmens que poden ser sotmesos posteriorment a una comprovació empírica.

Línies d'investigació: modelització i simulació de la conducta social, anàlisi de seqüències d'interacció, anàlisi de sistemes socials, anàlisi estadística de dissenys conductuals i desenvolupament de models matemàtics i estadístics en neurociència cognitiva.

La conducta adaptativa (adaptive behavior), que pot considerar-se una branca de la vida artificial (Alife), suposa que la complexitat de la conducta que s'observa en els organismes emergeix de l'execució massiva i paral·lela de conductes simples en resposta a les demandes del entorn. Així, a diferència de la psicologia cognitiva, la conducta adaptativa tendeix a minimitzar el paper de les representacions internes i a substituir el processament centralitzat de la informació per processos autoorganitzats de les conductes simples basades en unitats de sensació-acció. La capacitat dels organismes d'ajustar la conducta a l'entorn es basa en processos d'interacció amb aquest que es manifesten en nivells jeràrquics i escales temporals diferents: a) en el transcurs de l'evolució la selecció natural permet dotar els organismes d'un repertori de conductes de l'espècie; ib) en escales de temps molt més curtes, la conducta d'un individu s'ajusta a l'entorn per aprenentatge.

Por lo que respecta a las conductas y los procesos grupales, se pretende describirlos como fenómenos emergentes a partir de un conjunto reducido y parsimonioso de reglas de interacción entre agentes. Los agentes son entidades abstractas con propiedades psicológicas básicas que se adaptan al entorno y al comportamiento de otros agentes. Los modelos generados son analizados en un mundo artificial y desarrollados hasta alcanzar una razonable correspondencia con los datos empíricos. La simulación (o "experimentación teórica") permite analizar situaciones poco factibles de estudiar en la realidad y descubrir fenómenos desconocidos que, posteriormente, pueden ser sometidos a comprobación empírica.

També treballem en el desenvolupament de models matemàtic-estadístics per descriure la conducta i els processos psicològics, i en la generació d'aplicacions informàtiques mitjançant les quals realitzar simulacions dels mateixos. Fem recerca sobre tècniques psicomètriques, estadístiques i d'anàlisi de dades i desenvolupem aplicacions informàtiques per a la ciència de la conducta.

Web: www.ub.edu/gcai/

 

Últims projectes d'investigació:

Moviment col·lectiu coordinat: autoorganització i lideratge jeràrquic (Codi: PSI2012-32007)

S'estudia la dinàmica temporal del lideratge jeràrquic i els processos d'autoorganització en el moviment coordinat de grups d'individus mitjançant un model de simulació basada en agents i mitjançant observació i registre de la conducta d'bancs de peixos en un entorn controlat d'aquari. Aquest projecte és la continuació de projectes anteriors (PB96-1489, BSO2001-2844, SEJ2005-07310-C02-01 / PSIC i PSI2009-09075), en els quals es van desenvolupar diversos programes informàtics que simulen conducta col·lectiva; en concret, el programa de simulació MovAgent, que sintetitza moviment coordinat tridimensional de bancs de peixos i esbarts mitjançant l'aplicació reiterada, massiva i paral·lela d'un conjunt de regles d'interacció diàdica simples i locals; a més, aquest programa proporciona, en cada unitat de temps de la simulació, índexs del grau de coordinació (índexs de esbart o de cardumen) del moviment de tot el grup i del grau de lideratge jeràrquic de cada individu en el mateix. En aquest projecte s'exploren i desenvolupen tècniques analítiques que detecten de forma dinàmica l'existència de subgrups amb diferents coordinacions i assignen a cada un d'ells el seu líder jeràrquic respectiu; això és d'interès especial quan les bandades i les moles de peix pateixen disgregacions o quan hi ha una minoria d'individus descoordinats respecte al grup principal. Es desenvolupa un sistema informàtic de rastreig que proporciona les trajectòries de peixos zebra (Danio rerio) i peixos neó negres (hyphessobrycon herbertaxelrodi) en bancs de peixos i en un entorn d'aquari, s'executen sèries de simulacions en condicions que emulen les dels peixos i el entorn real, es duen a terme sèries d'experiments amb els peixos zebra i neó, i s'avalua el grau en què les dades empíriques obtingudes mitjançant el sistema de rastreig són predits per les simulacions.

Web: www.ub.edu/gcai/movagent/

Inici de sessió d'usuari