Àrees funcionals

  • Promoció de la recerca: Àmbit estratègic per reforçar el finançament de la recerca i l’obtenció de recursos econòmics i personals. Impuls a projectes estratègics que responguin a les polítiques científiques actuals en la generació de coneixement i als reptes de l’agenda global expressada en els objectius ODS fomentant la interdisciplinarietat com a eixos fonamentals de la recerca a l’Institut, sense oblidar el suport a la internacionalització de la recerca i el treball en xarxa.
  • Visibilitat i difusió de la recerca:  Àmbit estratègic per consolidar i projectar la imatge de l’IRE i visibilitzar els seus membres, el valor de la recerca educativa que desenvolupen i la transferència de coneixements i resultats de la seva activitat investigadora.  Contribuir a la seva comunicació a través de diversos canals, a la divulgació del coneixement de forma adequada als diversos agents i la ciutadania, i amb la col·laboració d’altres unitats de la UB.
  • Recerca i Innovació Responsable (RRI):  Àmbit estratègic per introduir transversalment els valors, principis i requisits ètics en una recerca i innovació coherents amb l’agenda RRI per fomentar la responsabilitat social a la Universitat i la relació entre investigació i societat.  Accions per identificar les prioritats, les oportunitats i les necessitats per potenciar aquest enfocament a la recerca, donar suport pel desenvolupament d’activitats i projectes amb agenda RRI.
  • Formació per a la recerca: Àmbit estratègic per contribuir al desenvolupament d’una recerca de qualitat que ha de respondre als reptes científics, disciplinars i socials en el context de la ciència i tecnologies actuals. Accions de formació en recerca dels membres de l’Institut, reforçant de manera especial l’impuls de la ciència oberta. Iniciatives internes de formació, i oferiment de serveis externs.