Lletres

L’apostrofació davant del nom de les lletres depèn de l’alfabet.

 • L’article el o la i la preposició de no s’apostrofen davant dels noms de les lletres de l’alfabet llatí (i, per tant, les dels alfabets de les llengües romàniques).

  Exemple adequatla a, la u, la essa, la hac

  Exemple adequatde i, de o, de efa, de ema


 • Pel que fa a les lletres d’altres alfabets —com ara el grec, l’hebreu, l’àrab, el ciríl·lic, etc.—, s’apostrofen l’article femení i la preposició de davant dels noms polisíl·labs, seguint la norma general d’apostrofació.

  Exemple adequatl’alfa [grec], l’àlef [hebreu], l’àlif [àrab]

  Exemple adequatd’eta, d’ípsilon, d’òmicron [grec]

  Exemple adequatla iota [grec], de uau [àrab]


  No s’apostrofen, en canvi, davant dels noms monosíl·labs.

  Exemple adequatla e [rus], de ain [àrab, hebreu i arameu]


  En els casos en què el nom de la lletra comença per hac aspirada, tampoc no es fa l’apostrofació.

  Exemple adequatla ha [serbi], de he [hebreu]


En cap cas no s’apostrofa davant dels símbols de les lletres, els quals se solen consignar en cursiva, atès el seu valor metalingüístic o exemplificador.

Exemple adequatLa e àtona pretònica en mallorquí.
Ocurrències de s sonora en contacte amb vocal.

Exemple adequatLa α usada és equivalent a la de l’equació 1.3.1. [alfa, del grec]
El símbol és un reflex de א en posició inicial. [àlef, de l’hebreu]


En textos d’àmbits més generals, altres que la matemàtica, la física o la química, no cal escriure en cursiva les lletres d’alfabets no llatins, atès que amb la grafia ja es distingeixen suficientment.
Més informació
Sobre l’apostrofació de l’article femení singular i la preposició ‘de’ davant les lletres i els noms de lletra. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics, 2016. <http://criteria.espais.iec.cat/files/2014/04/3-1-3_Apostrofaci%C3%B3-davant-les-lletres-d-altres-alfabets_01.pdf> [consulta: 4 febrer 2019].

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 31-3-2022
Citació recomanada:
«Lletres» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=1280> [consulta: 2 juny 2023].