Base de Dades Ramon Llull (Llull DB)

Ramon Llull Database (Llull DB)

Universitat de BarcelonaUniversity of Barcelona

La Llull DB és d'accés obert; per consultar-la només cal donar-s'hi d'alta. The Llull DB is open access; to consult it you only need to register.

Abreviatures

Abbreviations

Revistes

AST = Analecta Sacra Tarraconensia (Barcelona, 1925-).
ATCA = Arxiu de Textos Catalans Antics (Barcelona, 1982-)
BSAL = Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana | Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana (Palma, 1886-)
EL = Estudios Lulianos (Palma, 1957-1990)
SL = Studia Lulliana (Palma, 1991-; continuació d'EL)
SMR = Studia monographica & recensiones (Palma, 1947-1955)

Col·leccions

ENC = Els Nostres Clàssics (Barcelona)
MOG = Raymundi Lulli Opera omnia, ed. I. Salzinger, 8 vols. (Magúncia, 1721-42)1
NEORL = Nova Edició de les Obres de Ramon Llull (Palma, 1990-)
OE = Ramon Llull, Obres Essencials, 2 vols. (Barcelona, 1957-60)
ORL = Obres de Ramon Lull, edició original, 21 vols. (Palma, 1906-50)
OS = Obres selectes de Ramon Llull (1232-1316), ed. A. Bonner, 2 vols. (Palma, 1989)
ROL = Raimundi Lulli Opera Latina (Palma & Turnhout, 1959-)sd
SW = Selected Works of Ramon Llull (1232-1316), ed. A. Bonner, 2 vols. (Princeton, N.J., 1985)
1 Es cita de la forma: "MOG I, vii, 23 (455)", donant primer la paginació de l'edició original, és a dir la p. 23 de la setena numeració interna, i llavors entre parèntesis el número corresponent de la paginació contínua de la reimpressió (ed. Stegmüller, Frankfurt, 1965).

Bibliografies

RD = E. Rogent i E. Duràn, Bibliografia de les impressions lul·lianes (Barcelona, 1927)
Bru = R. Brummer, Bibliographia Lulliana: Ramon-Llull-Schrifttum 1870-1973 (Hildesheim, 1976)
Sal = Marcel Salleras i Carolà, "Bibliografia lul·liana (1974-1984)", Randa 19 (1986), pp. 153-198

Journals

AST = Analecta Sacra Tarraconensia (Barcelona, 1925-)
ATCA = Arxiu de Textos Catalans Antics (Barcelona, 1982-).
BSAL = Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana | Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana (Palma, 1886-)
EL = Estudios Lulianos (Palma, 1957-1990)
SL = Studia Lulliana (Palma, 1991-; continuació d'EL)
SMR = Studia monographica & recensiones (Palma, 1947-1955)

Collections

ENC = Els Nostres Clàssics (Barcelona)
MOG = Raymundi Lulli Opera omnia, ed. I. Salzinger, 8 vols. (Magúncia, 1721-42)1
NEORL = Nova Edició de les Obres de Ramon Llull (Palma, 1990-)
OE = Ramon Llull, Obres Essencials, 2 vols. (Barcelona, 1957-60)
ORL = Obres de Ramon Lull, edició original, 21 vols. (Palma, 1906-50)
OS = Obres selectes de Ramon Llull (1232-1316), ed. A. Bonner, 2 vols. (Palma, 1989)
ROL = Raimundi Lulli Opera Latina (Palma & Turnhout, 1959-)
SW = Selected Works of Ramon Llull (1232-1316), ed. A. Bonner, 2 vols. (Princeton, N.J., 1985)
1 Citations are in the form of "MOG I, vii, 23 (455)", giving first the pagination of the original edition, which means p. 23 of the seventh internal numeration, and then in parentheses the corresponding continuous pagination of the reprint (ed. Stegmüller, Frankfurt, 1965).

Bibliographies

RD = E. Rogent i E. Duràn, Bibliografia de les impressions lul·lianes (Barcelona, 1927)
Bru = R. Brummer, Bibliographia Lulliana: Ramon-Llull-Schrifttum 1870-1973 (Hildesheim, 1976)
Sal = Marcel Salleras i Carolà, "Bibliografia lul·liana (1974-1984)", Randa 19 (1986), pp. 153-198saaf