Base de Dades Ramon Llull (Llull DB)

Ramon Llull Database (Llull DB)

Universitat de BarcelonaUniversity of Barcelona
2002-2022, vint anys en xarxa!

L'accés a la Llull DB és reservat als usuaris registrats, amb la sola excepció de l'apartat de Bibliografia.
Disculpeu les molèsties.
Access to Llull DB is restricted to registered users, except for the bibliography section.
Sorry for the inconvenience.

Bibliografia lul·liana 8.826 fitxes

Lullian Bibliography 8.826 records

Bibliografies de Studia LullianaBibliographies from Studia Lulliana | IncunablesIncunabula

Podeu cercar mitjançant elements d'un títol i/o del nom d'un autor (Llull inclòs, per a les edicions de les seves obres). No cal que useu comodins, ja que el motor de recerca els inclou automàticament. Si sol·liciteu 'pla' en el camp Autor, accedireu a tots els registres que contenen aquesta sèrie de lletres, per exemple: Pla, Planas, Plaja, Platzeck, Kaplan, etc. Si escriviu 'Doctrina pueril' en el camp Títol obtindreu la referència de totes les edicions i de tots els estudis que tenen aquestes paraules en el títol. També podeu fer cerques combinades d'autor i títol.

A search can be done by elements of a title and/or of an author's name (including Llull, for editions of his works). Do not use wild cards; the search engine includes them automatically. Thus if you search for 'pla' in the Author field, you will access all the records which contain this succession of letters, such as Pla, Planas, Plaja, Platzeck, Kaplan, etc. 'Doctrina pueril' in the Title field will bring up all the editions and studies that have those words in their title. You can also make combined author-title searches.

El sistema de recerca no té en compte majúscules i minúscules ni accents (no distingeix entre termes com 'logica', 'LÒGICA' o 'Lógica').

The search method does not take into account accents nor case (making no distinction between words such as 'logica' 'LÒGICA' or 'Lógica').