Base de Dades Ramon Llull (Llull DB)

Ramon Llull Database (Llull DB)

Universitat de BarcelonaUniversity of Barcelona

La Llull DB és d'accés obert; per consultar-la només cal donar-s'hi d'alta. The Llull DB is open access; to consult it you only need to register.

Presentació / Ajuda

Presentation / Help

Un dels reptes més importants que plantegen els estudis lul·lians moderns és el control de l'enorme volum d'informació sobre Ramon Llull i la seva obra (original o atribuïda) que s'ha generat al llarg de 700 anys d'una ininterrompuda tradició lul·lística en els més diversos països del món. Llull va ser un autor extraordinàriament preocupat per la difusió i la pervivència de les seves 265 obres; l'establiment de diversos nuclis lul·lians arreu d'Europa és fruit, en part, de les seves previsions, però també de les més variades vicissituds històriques.

La Base de Dades Ramon Llull (Llull DB) és un instrument bibliogràfic electrònic concebut per ordenar, sistematitzar i facilitar la consulta exhaustiva de tota la informació referent a l'opus lul·lià o pseudolul·lià. Ha estat creada per Anthony Bonner i desenvolupada al Centre de Documentació Ramon Llull de la Universitat de Barcelona (història), per un equip de col·laboradors , amb la participació de diverses institucions.

La Base de Dades permet d'obtenir informació gairebé completa sobre les 265 Obres de Ramon Llull autèntiques; i informació encara en procés de compleció sobre les devers 258 obres alquímiques, les 320 obres espúries de temàtica diversa que li són falsament atribuïdes, i sobre més d'un miler d'obres d'altres autors lul·listes. La informació que reuneix la Llull DB prové tant de fonts bibliogràfiques contrastades com de la consulta directa de manuscrits, catàlegs, edicions, documents d'arxiu etc.

 • A l'apartat Obres de Ramon Llull hom pot localitzar una obra lul·liana mitjançant la utilització dels diversos desplegables del catàleg d'obres que s'ofereixen; però igualment ho pot fer a partir d'alguna paraula del títol de l'obra en qüestió i també a partir de qualsevol paraula de la invocació, de l'íncipit, de l'èxplicit o del colofó. En aquest apartat, hom pot accedir a nou àmbits diferents d'informació de qualsevol obra: catàlegs i inventaris en què és citada, autoreferències que Llull hi fa a d'altres obres seves i obres on el llibre en qüestió és citat, els diversos títols que ha rebut, íncipits i èxplicits de les seves diferents versions, manuscrits i edicions que la transmeten en qualsevol llengua, bibliografia sobre l'obra, llengua de composició i traduccions fins a 1500, i resum del contingut de l'obra.
 • La Base de Dades inclou també un apartat sobre manuscrits lul·lians, que, a partir de la llista de ciutats on es troben aquests còdexs, permet obtenir-ne una descripció i informació bibliogràfica. En aquest apartat hom té accés a la digitalització dels diversos manuscrits que ofereix la xarxa, especialment a la que facilita el Raimundus-Lullus-Institut de Freiburg de la seva col·lecció de microfilms. Vegeu una llista completa dels enllaços amb manuscrits digitalitzats que conté la Llull DB.
 • Un tercer apartat de la Base de Dades facilita l'accés al text complet de catàlegs lul·lians (és a dir, de llistes més o menys completes del conjunt de la producció de Llull), i també d'inventaris d'antigues biblioteques lul·lianes que podrien tenir un interès històric, produïts des del començament del s. XIV fins als nostres dies.
 • L'apartat Bibliografia permet fer diversos tipus de cerques d'autors i títols de qualsevol edició lul·liana o qualsevol escrit sobre Ramon Llull, ja sigui llibres o articles de revistes, des de vers 1476 fins al present.  Encara en aquest apartat, hom pot trobar una llista de la bibliografia apareguda a la revista Studia Lulliana des del volum 26 (1986) fins als últims volums en preparació. En aquests darrers hom pot trobar-hi consignades les novetats bibliogràfiques aparegudes sobre Ramon Llull i el lul·lisme.
 • L'apartat Lul·listes conté més de 2000 fitxes sobre personatges relacionats amb Ramon Llull o amb la història del lul·lisme: autors, copistes, possessors de manuscrits, editors, mestres, traductors, etc.
 • L'apartat Documents, en procés de desenvolupament, aplega la documentació d'arxiu relacionada amb Ramon Llull, la seva família, el lul·lisme i l'antil·lulisme, i n'ofereix regests, transcripcions i traduccions.
 • L'apartat Corpus ofereix buidatges temàtics d'obres lul·lianes amb un etiquetatge que permet diverses possibilitats de consulta. El primer disponible es refereix al tema de l'amic i l'amat en tot l'opus lul·lià, que registra més de 3000 ocurrències.

Des de la pàgina d'inici de la Llull DB hom pot accedir a una ampliació divulgativa sobre la figura i l'obra de Ramon Llull i el seu context històric en format web i també l'accés on line a un diccionari del lèxic de l'obra catalana de Ramon Llull.

La Base de Dades Ramon Llull adopta com a emblema la Figura Plena.

Estadístiques de consultes a la Base de Dades Ramon Llull des de febrer de 2002.

(Última actualització de la presentació: 28.07.2022)
One of the greatest challenges facing Lullian scholarship is the management of the enormous volume of information regarding Llull and his works (both authentic and attributed) that has accumulated over 700 years of an uninterrupted Lullian tradition in many different countries. Llull was particularly interested in the diffusion and survival of his 265 works. The establishment of Lullian centers in many different places in Europe is in part the result of his own provisions, but also of many and varied historical circumstances.

The Ramon Llull Database (Llull DB) is an electronic bibliography aimed at systematizing and facilitating a search for all information regarding the Lullian or pseudo-Lullian opus. It was created by Anthony Bonner and developed (history) by a group of collaborators from the Centre de Documentació Ramon Llull of the University of Barcelona, with the participation of various institutions.

The Database provides almost complete information concerning the 265 authentic Lullian works, and, still in the process of completion, concerning other works falsely attributed to him, such as the 258 pseudo-Lullian alchemical works, 320 spurious works on a variety of other subjects, and on more than a thousand works by other Lullist authors. The information brought together in the Llull DB comes from many different sources: manuscripts, catalogues, edicions, published bibliographies, archive documents etc.

 • In the section on Works, one can locate a Lullian work using the various pull-down menus from the catalogue of works. This, however, can also be done by entering a word or words from the title of the work sought, or from the invocation, incipit, explicit or colophon of a work. In this section, the user can access nine different areas of information: previous catalogues and inventories which cite it, cross-references to other works by Llull cited in it or in which it is cited, the different titles it has received, incipits and explicits of its various versions, manuscripts and editions that transmit it in whatever languages it has been preserved,  a bibliography on the work in question, the language of composition and translations up to 1500, and finally a summary of the work's content.
 • The Database also includes a separate section on Lullian manuscripts, where, by starting with a list of cities where said codices are located, the user can arrive at a description of and bibliographical information concerning any one of them. In this section the user can access the digitization images of manuscripts which have appeared on the web, and especially those facilitated by the Raimundus-Lullus-Institut of Freiburg with their collection of microfilms. See the complete list of links to digitized manuscripts contained in the Lull DB.
 • A third section facilitates access to the complete texts of Lullian catalogues (that is to say, more or less complete lists of Llull's output), as well as inventories of early Lullian libraries which could be considered of historical interest, all compiled from the beginning of the 14th century to the present time.
 • The bibliographical section makes possible a variety of searches for authors or titles of any Lullian editions or anything written about Ramon Llull, whether in books or articles, from ca. 1476 to the present day. In this same section one can find a listing of the bibliographies which have appeared in the journal Studia Lulliana from volume 26 (1986) to the volumes presently under preparation. In these last one can find the latest bibliographical information having to do with Ramon Llull and Lullism.
 • The Lullists section contains more than 2000 files on characters related to Ramon Llull or the history of Lul·lism: authors, copyists, manuscript owners, editors, teachers, translators, etc.
 • The Documents section, in the process of development, gathers archival documentation related to Ramon Llull, his family, Lullism and anti-Lullism, and offers registries, transcriptions and translations.
 • The Corpus section offers thematic collections of Lullian works with a labeling that allows various possibilities of consultation. The first available refers to the theme of the "lover" and the "beloved" in the entire Lullian opus, which records more than 3000 occurrences.

From the home page of the Llull DB, one can access information of a more general, popular nature on the figure and works of Ramon Llull as well as his historical context, all in web format, and also online access to a dictionnary of the lexicon of Ramon Llull's Catalan work.

The English-speaking user should perhaps be warned that the database itself was done in Catalan, with the result, for instance, of place-names such as Magúncia (= Mainz), Torí (= Turin) which might look unfamiliar, as well as incidental bibliographical information, such as 'reimpr.' (= repr., meaning reprint(ed)), and dates writen 's. XIV 2ª m.' (= second half of the 14th century).

The Ramon Llull Database has adopted as its emblem the Lullian Figura Plena.

Statistics. Visits to Ramon Llull Database since February 2002.

(Last update of the presentation: July 28, 2022)