Base de Dades Ramon Llull (Llull DB)

Ramon Llull Database (Llull DB)

Universitat de BarcelonaUniversity of Barcelona

La Llull DB és d'accés obert; per consultar-la només cal donar-s'hi d'alta. The Llull DB is open access; to consult it you only need to register.
Obres

Informació sobre les obres de Llull, tant autèntiques com apòcrifes, i sobre obres d'autors lul·listes o relacionats amb Ramon Llull.

Works

Information on works of Llull, authentic as well as apocryphal, and on works by Lullist authors or bearing some relation to Ramon Llull.

Manuscrits

Els manuscrits que contenen les obres de Llull o d'autors lul·listes, ordenats per ciutats i biblioteques.

Manuscripts

Manuscripts containing works of Llull or of Lullist authors, arranged by cities and libraries.

Bibliografia

Edicions de les obres de Llull o d'autors lul·listes i bibliografia sobre ell o el lul·lisme, tant llibres com articles de revistes.

Bibliography

Editions of works by Llull or by Lullist authors, together with bibliography on him or on Lullism, in both books and articles.

Catàlegs i inventaris

Catàlegs i inventaris d'obres lul·lianes elaborats des dels inicis del s. XIV fins avui.

Catalogues and Inventories

Catalogues and inventories of Lullian works dating from the beginning of the 14th century till the present time.

Lul·listes

Informació sobre autors lul·listes, copistes, possessors de manuscrits, editors, etc.

Lullists

Information on Lullist authors, copyists, owners of manuscripts, editors, etc.

Documents

Regests, transcripcions i traduccions de documents sobre Llull i la història del lul·lisme

Documents

Summaries, transcriptions and translations of documents on Llull and Lullism

Corpus temàtics

Tractament de corpus textuals d'obres lul·lianes

Thematic Corpus

Treatment of textual corpus of Lullian works