11. CENTRIFUGACIÓ > 11.1 Fonaments de la tÈcnica
3.1 Utillatge laboratori
3.2 Diccionari Utillatge
3.3 Muntatge a reflux
3.4 Plaques calefactores
3.5 Obtenció de gasos
3.6 Bec Bunsen
3.7 Manipulació tubs d'assaig
3.8 Mesura de volums
tancar
11.1 Fonaments de la tècnica
11.2 Tipus
11.3 Aplicació
11.4 Utillatge / Material
11.5 Muntatge
11.6 Procediment
11.7 Riscos i Seguretat
tancar

 

El millor mètode per separar un sòlid insoluble d’un líquid és la filtració. També es pot utilitzar la tècnica de decantació si el sòlid es diposita fàcilment per gravetat en el fons del recipient (sedimentació), o si roman en la superfície del líquid (flotació). Un sòlid sedimenta o sura depenent de la seva densitat respecte a la del líquid.

En altres paraules, el sòlid experimenta una força ascendent deguda a l’embranzida que el líquid exerceix sobre aquest, de magnitud igual a la del pes del líquid desplaçat pel sòlid (principi d’Arquimedes). El sòlid sedimentarà si aquesta força és inferior a la força que la gravetat exerceix sobre el sòlid; en cas contrari, surarà. Si les partícules són molt petites, els processos de sedimentació o flotació poden ser extremadament lents, d’una banda, a causa de la resistència a l’avanç de les partícules provocada per la fricció (viscositat) que s’establix entre aquestes i les del líquid i, d’una altra, a causa dels moviments aleatoris de les partícules induïts per les turbulències tèrmiques que es generen en el si del líquid (difusió). En aquests casos, cal recórrer a la centrifugació per poder separar-les.

La centrifugació és una tècnica de separació que s’utilitza per aïllar o concentrar partícules suspeses en un medi líquid aprofitant la diferent velocitat de desplaçament segons la forma, la grandària o el pes en ser sotmeses a una força centrífuga. La força centrífuga és la que s’exerceix sobre un cos quan aquest gira al voltant d’un eix. Aquesta força, la magnitudde la qual és directament proporcional a la massa del cos, el radi de gir i la velocitat angular de gir , és perpendicular a l’eix i tendeix a allunyar el cos de l’eix. La força centrífuga pot accelerar el procés de sedimentació de partícules, tant les que tenen tendència a fer-ho espontàniament (densitat superior a la del líquid), com  les que tendeixen a surar (densitat inferior a la del líquid). La tecnologia actual permet arribar a forces de fins a centenars de milers de vegades la força de la gravetat (‘1g’ és aproximadament la força centrífuga generada per un rotor de 25 cm de radi girant a una revolució per segon).

A A A
<< Anterior  ||