Etiqueta 2018 Programa acords voluntaris reducció CO2: UB entitat actuant

Programa d’Acords Voluntaris: l’inventari d’emissions 2020 reflecteix els efectes de la pandèmia de COVID-19

L’Oficina Catalana de Canvi Climàtic (OCCC) de la Generalitat de Catalunya ha validat tant l’inventari d’emissions de CO2 de la Universitat de Barcelona de l’any 2020 com el programa de mesures de reducció per l’any 2021. Per tant, la UB manté la condició d’entitat actuant al Programa d’Acords Voluntaris de reducció de gasos d’efecte hivernacle.

Aquesta validació té un especial valor tenint en compte que per primer cop l’inventari s’ha dut a terme d’acord amb la norma UNE-EN ISO 14064-1:2019, incorporant nous paràmetres que requereixen un major esforç d’obtenció de dades i l’aplicació d’una metodologia específica per a l’obtenció dels valors d’emissió. Els nous paràmetres incorporats són el transport in itinere (desplaçaments diaris del PAS i el PDI), el transport de clients i visitants (desplaçaments diaris de l’alumnat), viatges de negoci (desplaçaments en tren i avió per a congressos, reunions i activitats de recerca), la gestió de residus com equips elèctrics i electrònics, fluorescents o químics de laboratori, el consum de paper d’oficina, i els béns de capital (superfície construïda dels edificis de la UB).

L’any passat ja es va fer una primera aproximació a aquests paràmetres, però ara s’incorporen a l’inventari i la metodologia de càlcul queda validada de cara als pròxims anys.

Respecte als resultats assolits, les emissions totals l’any 2020 han estat de 15.419 tones equivalents de CO2, amb una reducció del 62% respecte a l’any anterior, degut en bona part a les mesures aplicades per contenir la pandèmia de COVID-19: tancament dels edificis durant el segon trimestre i restricció de la mobilitat amb docència i treball a distància durant bona part de l’any.

Les emissions directes, que inclouen el consum de gas, la combustió dels vehicles propis i les emissions fugitives de refrigerants, han estat de 3.267 tones equivalents de CO2, amb una reducció del 22,8% respecte a l’any anterior. Aquí la menor presència de la comunitat universitària als edificis ha tingut un efecte significatiu, però menor que a les emissions indirectes, que es generen majoritàriament per la mobilitat associada als desplaçaments diaris de PAS, PDI i alumnat.

Així, les emissions indirectes han estat de 12.152 tones equivalents de CO2, amb una reducció del 66,6% respecte l’any anterior. En aquest bloc, les emissions del transport han disminuït un 77,2% (21.500 tones menys!), les de la gestió de residus un 67,7%, les del consum d’aigua un 32,7%, i les del consum de paper un 90,2%.

Inventari emissions UB 2020: emissions directes
Emissions directes de gasos d’efecte hivernacle de la Universitat de Barcelona l’any 2020
Inventari emissions UB 2020: emissions indirectes
Emissions indirectes de gasos d’efecte hivernacle de la Universitat de Barcelona l’any 2020
Infografia de comparació dels valors d'emissions directes i indirectes de l'any 2020
Inventari d’emissions UB 2020: comparació dels valors d’emissions directes i indirectes

Per acabar aquesta notícia volem agrair la col·laboració de les unitats administratives que han facilitat la informació necessària per a l’elaboració de l’inventari d’emissions: Unitat de Manteniment de l’Àrea de Serveis Generals, Compres, Servei de Vehicles de la Facultat de Biologia, Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI), Esports UB, Gabinet del Rectorat i Audiovisuals. També han aportat informació les empreses concessionàries dels serveis de restauració i reprografia, les empreses de neteja i manteniment, empreses de gestió de residus, les agències de viatge homologades i el Servei de Carteria.

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 13: Acció pel clima

13.3: Millorar l’educació, la conscienciació i la capacitat humana i institucional en relació amb la mitigació del canvi climàtic, l’adaptació a aquest, la reducció dels efectes i l’alerta primerenca.