Persones amb dependència

La Unitat d’Atenció Social prestarà ajuda i assessorament a qualsevol treballador de la Universitat que, en un moment determinat, pugui trobar-se davant d’una problemàtica relacionada amb la Llei de la dependència.

La llei de dependència

Ley 39/2006, de 14 de diciembre de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

La Llei de la dependència pretén regular les condicions bàsiques per promocionar l’autonomia personal i la protecció de les persones en situació de dependència.

Qui són les persones destinatàries?

 • Qui es trobi en una situació de dependència en alguns dels graus establerts.
 • Residents en territori espanyol.

Graus de dependència

S’estableixen tres graus de dependència en relació amb la necessitat d’ajuda que té una persona per dur a terme les activitats bàsiques de la vida diària.

 • Grau I de dependència moderada: quan la persona necessita ajuda almenys una vegada al dia o té necessitats d’ajuda intermitent o limitada per la seva autonomia personal (de 25 a 49 punts al BVD).
 • Grau II de dependència severa: quan la persona necessita ajuda dues o tres vegades al dia, però no requereix la presència permanent d’algú que la cuidi, o bé té necessitats d’ajuda extensa per a la seva autonomia personal (de 50 a 74 punts al BVD).
 • Grau III de gran dependència: quan la persona necessita ajuda diverses vegades al dia i, per la seva pèrdua total d’autonomia mental o física, necessita la presència indispensable i contínua d’una altra persona o té necessitat d’ajuda generalitzada per a la seva autonomia personal (igual o major a 75 punts al BVD).

La valoració la farà un professional acreditat al domicili o al centre on resideix la persona utilitzant el barem de valoració de la dependència (BVD).

Serveis i prestacions

Cartera de serveis segons les necessitats:

 • Serveis de prevenció de les situacions de dependència i de promoció de l’autonomia personal.
 • Serveis de teleassistència i d’ajuda a domicili.
 • Serveis de centre de dia i d’atenció residencial.

Prestacions econòmiques:

 • Per pagar un professional o comprar un servei.
 • Per a la cura de l’entorn familiar i l’ajuda a cuidadors no professionals.
 • Per a assistència personal a persones amb gran dependència.

Informació i recollida de sol·licituds

 • A les oficines dels Serveis Socials d’Atenció Primària del seu municipi i a la seva àrea bàsica de salut.
 • A través de les pàgines web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Si està ingressada en un centre, adreçant-se a la direcció o al servei de treball social del mateix centre.

Entrega de les sol·licituds

Al registre més proper del seu domicili (Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Família, ajuntaments, consells comarcals i altres) o als serveis socials d’atenció primària.

Sol·licitud de reconeixement de la situació de dependència.

Més informació sobre la llei de dependència.

Telealarma i teleassistència

La telealarma i la teleassistència són serveis de suport a l’atenció domiciliària que ofereixen diversos centres coordinadors.

A qui va dirigit?

El servei s’adreça a persones amb un nivell d’autonomia limitat i amb dependència, a causa de l’edat o del seu estat físic, amb capacitat per a la utilització correcta del servei, que viuen soles o amb persones que no poden atendre-les de manera continuada i suficient. Un dels centres que ofereix aquest servei és Creu Roja, que preveu dues possibilitats. En el primer cas, va dirigit a persones que, tot i estar bé de salut, tenen algun tipus de discapacitat o dependència física, i volen sentir-se més segures i utilitzen la telealarma. El segon servei és un mica més ampli i s’adreça a persones amb problemes de salut o dependència importants.

A banda de l’aparell d’alarma, cada usuari té assignat un voluntari que el visita de manera regular i atén les seves necessitats i, sobretot, li fa companyia.  L’usuari ha d’informar-se al seu CAP o bé als Serveis Socials de l’ajuntament (barri, districte) o consell comarcal.

Més informació sobre telealarma i teleassistència.

Campanya Know Alzheimer

El projecte Know Alzheimer és un recull de vídeos que s’han realitzat conjuntament entre el Centre per a l’Autonomia Personal Sírius i la Fundació Stada.

L’Alzheimer és una malaltia evolutiva. Les persones amb aquesta malaltia, passen per diferents etapes i en cada una d’elles, les dificultats amb els que es troben la persona, la seva família i els seus cuidadors són diferents.

Així doncs, la intenció d’aquests quatre vídeos és donar algunes idees i consells de com reduir aquests problemes, utilitzant productes de suport i adaptant la llar.

Publicacions

En aquesta secció trobareu un catàleg de les publicacions editades pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a partir de l’any 2000.

Més informació sobre publicacions.