Consum de paper

Descripció

Quantitat total de paper consumit a la Universitat de Barcelona, i relativa en funció d’algunes característiques d’interès ambiental. Es distingeixen tres fonts principals de consum del paper:

  • paper d’oficina adquirit per les diferents unitats administratives de la UB;
  • paper consumit a les màquines fotocopiadores autoservei instal·lades als centres, ja sigui a les Biblioteques del CRAI o als vestíbuls i passadissos dels edificis (fins a l’any 2017); i
  • consum de paper de les empreses adjudicatàries dels serveis de reprografia.
Indicador20172018201920202021Evolució
Consum total de paper (kg)146.503128.888120.92542.40855.678Millor
% de paper reciclat17,225,619,722,717,7Igual
% de paper totalment lliure de clor64,466,765,278,278,4Millor
% de paper amb certificació ecolabel54,488,288,092,587,1Millor
% de paper amb certificació FSC57,351,056,162,168,2Millor
% de paper amb certificació PEFC63,958,763,766,972,1Millor

Resultats

Entre els anys 2011 i 2019 el consum de paper d’oficina i còpia havia disminuït un 29,9%, passant de 179 a 125 tones anuals. Aquesta reducció va ser d’un 100% al consumit a les fotocopiadores autoservei del CRAI, que van deixar de prestar servei l’any 2018, d’un 36,6% al paper adquirit per les unitats administratives de la UB, i d’un 13,1% al consumit als serveis de reprografia.

Els anys 2020 i 2021 les dades es troben distorsionades per la pandèmia de COVID-19, que ha provocat el tancament dels serveis de reprografia durant més de nou mesos, i una reducció de la presencialitat als edificis que també ha reduït significativament el consum i compra de paper per les unitats administratives de la UB (un 58% menys que l’any anterior).

L’evolució positiva en el consum global de paper va acompanyada per un empitjorament —en termes ambientals—, del tipus de paper consumit, ja que la compra de reciclat assolia el 40,5% el 2011, i s’ha reduït fins al 19,7% el 2019. De les tres fonts de consum, les unitats de la UB aposten més pel paper reciclat i pel paper totalment lliure de clor que els concessionaris (a les copisteries el paper reciclat i el paper TCF pràcticament són inexistents).

Respecte a les certificacions ambientals del paper consumit, ha anat creixent la proporció de paper procedent d’explotacions forestals sostenibles (especialment certificació PEFC). El paper amb certificacions Àngel Blau és aproximadament una quarta part del paper consumit, i la certificació ecolabel, que havia disminuït progressivament a la UB, va tornar a augmentar entre els anys 2016 i 2019 fins a arribar gairebé al 90% del total.

Les certificacions ambientals estan més presents en el paper consumit directament per les unitats administratives i serveis de la UB, que als serveis de reprografia.

D’acord amb aquests resultats, el paper adquirit per les unitats administratives de la UB és el que presenta en conjunt un menor cost energètic i ambiental.