Especialitats tècniques

Coordinació d’activitats empresarials (CAE)

Notificació d’accidents o incidents

Treball a distància

(Situació excepcional COVID-19)

Normes per a visitants

Full de declaració d’activitats

Compromís en matèria de prevenció de riscos a la UB

Sol·licitud d’Equips de protecció individual

Permís de treball

Informació becaris de col·laboració

Servei mèdic

Sol·licitud d’examen de salut

Sol·licitud de farmaciola completa

Sol·licitud de reposició de material de farmaciola

Adherir-se al programa de deshabituació tabàquica

Qüestionari vulnerabilitat COVID19

Medi ambient

Sol·licitud de recollida de residus especials i reposició de recipients

Declaració d’usuaris de substàncies que afecten la capa d’ozó per a usos esencials de laboratori i anàlisi

Recollida d’equips informàtics i altres aparells electrònics de compra

(a omplir pel responsable de l’edifici/centre, accés restringit a usuaris UB)

Recollida d’equips informàtics i altres aparells electrònics de rènting/leasing

(a omplir pel responsable de l’edifici/centre, accés restringit a usuaris UB)