Normes internes aprovades pel CSSUB i Junta de Govern

 • Norma 1: Utilització d’equips de protecció individual a les pràctiques de laboratori
 • Norma 2: Mesures de prevenció a adoptar en les pràctiques de camp efectuades per alumnes de la Universitat de Barcelona
 • Norma 3: Mesures de prevenció a adoptar en les visites a indústries o altres ensenyaments efectuades per alumnes de la Universitat de Barcelona
 • Norma 4: Relativa a les persones externes a la Universitat de Barcelona que efectuïn visites a les seves instal·lacions
 • Norma 5: Comunicat de riscos
 • Norma 6: Notificació d’accidents

NORMA 1/98

Utilització d’equips de protecció individual a les pràctiques de laboratori

Aprovada pel Comitè: 16/01/1998

Aprovada per Junta de Govern: 19/02/1998

A les pràctiques corresponents a qualsevol ensenyament de la Universitat de Barcelona, i en les que es manipuli qualsevol producte o material que per les seves característiques de perill pugui representar un risc per a la seguretat i salut de les persones, serà norma d’obligat compliment, per a tot el personal i alumnes de la Universitat, la utilització, com a mínim, de bata de laboratori i d’ulleres de seguretat (ulleres que presentin protecció contra impactes o esquitxos frontals i perifèrics), homologades segons la normativa de la CEE relativa a equips de protecció individual. A aquests efectes la Universitat de Barcelona facilitarà al seu personal els equips necessaris.

NORMA 2/98

Mesures de prevenció a adoptar en les pràctiques de camp efectuades per alumnes de la Universitat de Barcelona

Aprovada pel Comitè: 16/01/1998

Aprovada per Junta de Govern: 16/04/1998

 1. La Universitat de Barcelona cobreix el risc derivat de les pràctiques de camp previstes en el pla docent de les seves assignatures. En el cas de pràctiques d’immersió, l’estudiant ha d’estar al corrent de llicència i d’assegurança.
 2. A principi de semestre es dipositarà a la secretaria de cada Facultat o Escola la planificació de les sortides de camp de cada assignatura, amb el vistiplau del Cap d’Estudis. En aquesta planificació cada sortida estarà detallada amb el seu itinerari i les activitats que comporta. Abans de cada sortida el professor entregarà un full on s’indicaran el professor i els estudiants que participen en cada sortida de camp. D’aquest full n’hi haurà còpia al Departament responsable de l’activitat i a la secretaria de la Facultat. Si hi hagués canvis en la planificació inicial, cal notificar-ho a secretaria amb el vistiplau del Cap d’Estudis.
 3. Les activitats amb un nombre d’estudiants superior a vint hauran de fer les sortides de camp amb autocar. Les excepcions hauran de ser degudament justificades. A aquelles assignatures amb un nombre d’estudiants inferior a vint, se’ls pot autoritzar l’ús de vehicles propis, sempre que aquests compleixin la normativa que exigeix la llei (assegurança obligatòria, ITV en regla i documentació del vehicle). No s’autoritzarà la utilització de vehicles particulars per desplaçaments que impliquin una durada de més de vuit hores de conducció per dia.
 4. Si el grup d’estudiants és nombrós i l’activitat té una durada de més d’un dia, s’ha d’avisar a les autoritats pertinents per tal que tinguin coneixement de les activitats que es realitzen i puguin intervenir si és necessari en cas d’accident.
 5. En cap cas es permetrà la realització de treballs de camp que obliguin a l’alumne a estar sol. Això vol dir que els grups hauran de ser com a mínim de dos alumnes. Els alumnes i professors acordaran l’hora i el lloc de trobada per quan acabi la feina del dia. En cas de faltar algun grup d’alumnes s’avisarà a les autoritats pertinents i al deganat de la Facultat i s’iniciarà la seva recerca.
 6. En aquelles pràctiques que existeixi el risc de caiguda de blocs o ensulsiades (vores de cingles, pedreres, mines, etc.), l’alumne haurà d’anar proveït de casc i de les altres mesures de seguretat que el professor cregui convenient. El professor encarregat vetllarà perquè es compleixi aquesta norma.
 7. En cas d’activitats que requereixin l’ús d’embarcacions de la Universitat de Barcelona, el professor vetllarà perquè no se sobrepassi la capacitat màxima i se segueixin totes les mesures de seguretat aplicables (armilles, salvavides, senyals d’avís, etc.)

NORMA 3/98

Mesures de prevenció a adoptar en les visites a indústries o altres ensenyaments efectuades per alumnes de la Universitat de Barcelona

Aprovada pel Comitè: 16/01/1998

Aprovada per Junta de Govern: 16/04/1998

 1. La Universitat de Barcelona cobreix el risc derivat de les visites a indústries o centres d’ensenyament previstes en el pla docent de les assignatures.
 2. A principi de semestre es dipositarà a la secretaria de cada Facultat o Escola la planificació de les visites de cada assignatura, amb el vistiplau del Cap d’Estudis. En aquesta planificació cada visita estarà detallada amb el seu itinerari i les activitats que comporta. Abans de cada sortida el professor entregarà un full on s’indicaran el professor i els estudiants que participen en cada visita. D’aquest full n’hi haurà còpia al Departament responsable de l’activitat i a la secretaria de la Facultat. Si hi hagués canvis en la planificació inicial, cal notificar-ho a secretaria amb el vistiplau del Cap d’Estudis.
 3. Les visites a indústries o altres centres no públics requeriran l’autorització escrita del centre objecte de la visita.
 4. Els professors i els estudiants quedaran sotmesos a les normes de prevenció per a visitants, si la indústria o centre de treball en té d’adoptades.

NORMA 4/98

Relativa a les persones externes a la universitat de Barcelona que efectuïn visites a les seves instal·lacions

Aprovada pel Comitè: 16/01/1998

Aprovada per Junta de Govern: 16/04/1998

A les persones que efectuïn visites guiades a instal·lacions de la Universitat de Barcelona on es manipulin substàncies o materials perillosos, se’ls proporcionaran equips de protecció individual adients (ulleres de seguretat, etc.) que hauran de portar obligatòriament durant la visita.

NORMA 5/98

Comunicat de riscos

Aprovada pel Comitè: 17 de juny de 1998

Aprovada per Junta de govern: 18 de novembre de 1998

Tot el personal i alumnat de la Universitat de Barcelona està obligat a notificar qualsevol risc o acte insegur, que detecti a les dependències de la UB, i a totes les activitats externes dutes a terme. Aquesta notificació es realitzarà mitjançant el procediment de comunicat de riscos establert per l’Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient.

Descarrega el comunicat Arxiu .pdf

NORMA 6/99

Notificació d’accidents

Aprovada pel Comitè: 26 de febrer de 1999

Aprovada per Junta de Govern: 13 d’octubre de 1999

És obligació de tot el personal i estudiants notificar qualsevol accident o incident. Aquesta obligació es fa extensiva al personal de les empreses contractades.La realització de la notificació d’accidents i incidents és imprescindible en tots els àmbits a causa del seu caràcter preventiu, i com a eina necessària per ala posterior anàlisi i investigació dels accidents i incidents per arribar a trobar les mesures preventives i correctores adients.

Descarrega la notificació Arxiu .pdf