Actualitza les dades

La inscripció al Registre d’Associacions i Grups d’Estudiants de la UB té una validesa d’un any natural. Les associacions o grups que vulguin continuar en actiu una vegada transcorregut aquest temps han de sol·licitar la renovació de la inscripció, mitjançant el formulari d’actualització de dades.

Al formulari, s'hi han d’indicar totes les modificacions de càrrecs, les altes i baixes de membres i qualsevol altra modificació que s’hagi produït.

Si una associació o grup no renova la inscripció anualment, no es considera associació o grup de la UB, tot i que les seves dades romanen a l’arxiu històric del Registre d’Associacions i Grups d’Estudiants de la UB.

Comparteix-ho: