Comisión de calidad

La Comissió de Qualitat de la Facultat garanteix la implantació i l'efectivitat del sistema de qualitat de la facultat.

Aquesta comissió i els agents que s’hagin definit en el sistema de qualitat treballen de manera coordinada i sincronitzada en el disseny i desplegament del sistema de qualitat, en l’elaboració de la memòria anual i el seguiment de la planificació estratègica per tal de:

 • Garantir que es mesuren, s’analitzen i s’utilitzen els resultats (de l’aprenentatge, de la inserció laboral i de la satisfacció dels diferents grups d’interès) per a la presa de decisions i la millora contínua de la qualitat dels ensenyaments oferts per la facultat;
 • Supervisar l’execució efectiva dels ensenyaments i informar la societat sobre la seva qualitat;
 • Garantir que en qualsevol moment els ensenyaments estan en condicions de superar amb èxit el procés de seguiment i d’acreditació de les agències externes, tal com estableix la normativa espanyola.
 • Presidenta: M. Dolors Tapias Gil
 • Secretària: Glòria Durany Boixados
 • Cap d'Estudis: Joaquim Cantalozella Planas
 • Delegada de l'equip deganal per la qualitat: Eva Figueras Ferrer
 • Vicedegana Doctorat, Recerca i Màsters: Laura Baigorri Ballarin
 • Vicedegana Relacions Internacionals: Gema Campo Frances
 • Coordinador Grau en Disseny: Eugeni Boldú Montoro
 • Coordinadora Grau en Conservació-Restauració de Béns Culturals: Ana Nualart Torroja
 • Coordinació de Màsters Universitaris:                 

Fernando Herraiz Garcia
Josep Montoya Hortelano
Marta Oriola Folch
Antoni De Padua Remesar Betlloch

 • Administradora: Purificación Aguilera Lopez
 • Tècnica de qualitat del centre: Lorena García García
 • Responsable web del Centre: Dolores Pulido León
 • Estudiant