Política y objetivos de calidad

La Junta de Facultat de Belles Arts, en coherència amb la política de qualitat de la UB i amb els compromisos expressats a les memòries elaborades per la verificació dels títols de grau i postgrau del Centre, vol manifestar el seu compromís envers la qualitat de les activitats que desenvolupa.

La Junta de Facultat entén que, atesa la naturalesa de les activitats que es desenvolupen al centre, la qualitat és un factor estratègic per aconseguir que els graduats adquireixin les competències (coneixements, habilitats i actituds) que corresponen a la seva titulació, les quals hauran de ser reconegudes pels ocupadors i per la societat en general.

La Junta de Facultat es compromet a utilitzar tots els recursos tècnics, econòmics i humans que tingui a l’abast per complir les normatives legals i els requisits que s’estableixin i que afavoreixin la convergència cap a l’espai europeu d’educació superior.

El compromís amb la qualitat que manifesta la Junta de la Facultat es concreta en els objectius següents:

  • Proporcionar una formació adreçada cap a l'excel·lència mitjançant una oferta acadèmica que estigui d'acord amb les necessitats i les expectatives dels usuaris i de la societat en general.
  • Aconseguir un compromís permanent de millora continuada com a norma de conducta, i proposar i establir les accions correctives i preventives necessàries.
  • Proporcionar formació continuada i adequada a tot el personal perquè adquireixi les competències necessàries per exercir satisfactòriament les activitats.
  • Establir una sistemàtica d'actuació d'acord amb el cicle de millora continuada i documentar-la per assegurar la qualitat dels processos.
  • Establir, documentar i controlar els processos implicats a través d'un quadre de d'indicadors.
  • Garantir l'efectivitat del sistema d'assegurament intern de la qualitat controlant-lo i revisant-lo periòdicament.
  • Assegurar que tot el personal del centre conegui aquesta política pública de qualitat.

 

30 de juny de 2010

Veure el document original