Comissió de Professorat

Composició

Article 25 - Reglament de la Facultat de Biologia (Aprovat per Junta de Facultat de Biologia el 15 de desembre de 2016 i pel Consell de Govern el 15 de febrer de 2017)

1. La Comissió de Professorat està formada pels següents membres:

a) el degà o degana o vicedegà o vicedegana en qui delegui, que la presideix,

b) Un nombre de professors de cada Departament (incloent el Director de Departament) proporcional al nombre total de PDI amb vinculació permanent a cada Departament.

c) un professor o professora en representació de cada secció dels departaments de la Facultat amb veu i sense vot,

d) un estudiant,

e) l’administrador o administradora de centre o un membre del personal d’administració i serveis en qui delegui, amb veu i sense vot.

 • Rosina Gironés Llop - Presidenta
  Degana  
   
 • Joaquim Gutiérrez Fruitós
  Biologia Cel:lular, Fisiologia i Immunologia: Fisiologia
 
 • Ferran Burgaya Márquez
  Biologia Cel:lular, Fisiologia i Immunologia: Biologia Cel:lular
 
 • Santiago Mañosa Rifé
  Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals: Zoologia i Antropologia
 
 • Santiago Sabaté Jorba
  Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals: Ecologia
 
 • José Luís Araus Ortega
  Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals: Fisiologia Vegetal
 
 • Fco: Javier Casado Merediz
  Bioquímica i Biomedicina Molecular: Metabolisme i Nutrició
 
 • Ignasi Ramírez Sunyer
  Bioquímica i Biomedicina Molecular: Biomedicina i Farmacologia Molecular
 
 • Bru Cormand Rifà
  Genètica, Microbiologia i Estadística Genètica Biomèdica, Evolutiva i del Desenvolupament
 
 • Jordi Urmeneta Maso

  Genètica, Microbiologia i Estadística Microbiologia, Virologia i Biotecnologia

 • Josep Maria Oller Sala

  Genètica, Microbiologia i Estadística Estadística

 • Jesús Mariano Ureña Bares
  Biologia Cel:lular, Fisiologia i Immunologia
 
 • Encarnación Capilla Campos
  Biologia Cel:lular, Fisiologia i Immunologia: Fisiologia
 
 • Jorge Lloberas Cavero
  Biologia Cel:lular, Fisiologia i Immunologia Immunologia
 
 • Alejandro Martínez Pérez-Pérez
  Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals: Zoologia i Antropologia  
 
 • Josep Mª Ninot Sugrañes
  Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals: Botànica i Micologia
 
 • Marta Giralt Oms
  Bioquímica i Biomedicina Molecular: Bioquímica i Biotecnologia
 
 • Julio Antonio Rozas Liras
  Genètica, Microbiologia i Estadística: Genètica Biomèdica, Evolutiva i del Desenvolupament
 
 • Maria Teresa Muniesa Pérez
  Genètica, Microbiologia i Estadística: Microbiologia, Virologia i Biotecnologia
 
 • Martín Rios Alcolea
  Genètica, Microbiologia i Estadística: Estadística
 
 •   Alumnes  
 
 • M: Neus Masip Àlvarez - Secretaria
  Oficina d'Afers Generals: per delegació de l'Administradora

1

 1.  

Comparteix-ho: