Comissió de Recerca

Composició

Article 28 - Reglament de la Facultat de Biologia (Aprovat per Junta de Facultat de Biologia el 15 de desembre de 2016 i pel Consell de Govern el 15 de febrer de 2017)

1. La Comissió de Recerca està formada pels següents membres:

a) el degà o degana o vicedegà o vicedegana en qui delegui, que la presideix,

b) Un nombre de professors de cada Departament (incloent el Director de Departament) proporcional al nombre total de PDI amb vinculació permanent a cada Departament

c) un professor en representació de cada secció dels departaments de la Facultat amb veu i sense vot,

d) l’administrador o administradora de centre o un membre del personal d’administració i serveis en qui delegui, amb veu i sense vot.

2. Entre els professors representants de la comissió se n'escollirà un que actuarà com a secretari o secretària de la comissió

Isabel Muñoz Gracia - Presidenta
Per delegació de la Degana

 

Joaquim Gutiérrez Fruitós

Biologia Cel:lular, Fisiologia i Immunologia: Fisiologia

 

Manuel Reina del Pozo

Biologia Cel:lular, Fisiologia i Immunologia: Biologia Cel·lular

 

Santiago Mañosa Rifé

Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals: Zoologia i Antropologia Biològica

 

Fco. Javier Casado Merediz

Bioquímica i Biomedicina Molecular: Metabolisme i Nutrició

 

Antonio Felipe Campo

Bioquímica i Biomedicina Molecular: Biomedicina i Farmacologia Molecular

 

Jordi Garcia Fernández

Genètica, Microbiologia i Estadística Genètica: Biomèdica, Evolutiva i del Desenvolupament

 

Jordi Urmeneta Maso

Genètica, Microbiologia i Estadística: Microbiologia, Virologia i Biotecnologia

 

Santiago Sabaté Jorba

Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals: Ecologia

 

José A: del Rio Fernández

Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia: Biologia Cel·lular

 

Jose Luis Araus Ortega

Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals: Fisiologia Vegetal

 

Annabel Valledor Fernández

Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia: Immunologia

 

Antonio Gómez Bolea

Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals: Botànica i Micologia

 

Marisol Felip Benach

Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals: Ecologia

 

V. Ramon Vallejo Calzada

Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals: Fisiologia Vegetal

 

Sergi Civit Vives

Genètica, Microbiologia i Estadística: Estadística

 

Florenci Serras Rigalt

Genètica, Microbiologia i Estadística Genètica: Biomèdica, Evolutiva i del Desenvolupament

 

Pilar Díaz Lucea

Genètica, Microbiologia i Estadística: Microbiologia, Virologia i Biotecnologia

 

Martín Rios Alcolea

Genètica, Microbiologia i Estadística: Estadística

 

Encarnación Capilla Campos

Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia: Fisiologia

 

Bárbara Arias Samperiz

Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals: Zoologia i Antropoplogia Biològica

 

Montserrat Gorris Galtés

Administradora de Centre

 

Francesc Xavier Sans Serra - Convidat
Institut de Recerca de la Biodiversitat - BEEC: Botànica i Micologia

 

Marçal Pastor Anglada -  Convidat

Institut de Biomedicina - Bioquimica i Biologia Molecular: Biomedicina i Farmacologia Molecular imatge de diagramació

  1.  

  1.  

Comparteix-ho: