Dipòsit tesi

 

PLANIFICACIÓ DES DEL REGISTRE DE LA TESI A LA DEFENSA

*Alguns programes de doctorat tenen una normativa pròpia lleugerament diferent de la fixada per la facultat. Cal consultar amb el president de la comissió del programa de doctorat que correspongui.

La sol·licitud i la documentació s'han de presentar a través d´una instància genèrica a la Seu Electrònica, preferentment, o alguna de les seus del REGISTRE GENERAL DE LA UB:

El doctorand sol·licita l'autorització per dipositar la tesi adreçada al president/a de la Comissió Acadèmica del programa de doctorat qui emetrà informe favorable.

1. Sol·licitud d'autorització per dipositar la tesi doctoral (lliurar a través de REGISTRE GENERAL) (doc)

1.   En cas de sol·licitar la menció internacional al títol de doctor (doc) Estudiants de l'Espai Europeu

2. Informe favorable del/s director/s de la tesi i del tutor (doc)

3. El document d'activitats que el doctorand ha dut a terme (doc) 

4. Un exemplar de la tesi, signat pel doctorand, el/s director/s i el tutor. Enquadernació definitiva amb portada (no s'accepta l'enquadernació en espiral). Si la tesi es presenta per articles, caldrà afegir un informe del factor d'impacte elaborat i signat pel/s director/s de tesi, inclòs en el volum de la tesi. Vegeu Guia formats tesi.

5. Currículum del doctorand en paper.

6. Document TESEO en paper (codis UNESCO).

7. Informe favorable a l'autorització del dipòsit i proposta de membres del tribunal signat. (doc).

8. Breu currículum dels membres del tribunal proposats signat. (doc).

9. Per tal d'iniciar el procés d'edició electrònica de la tesi:

1. Fitxa de dades personals i acadèmiques, emplenada i signada (doc).

2. El document de publicació, emplenat i signat. (doc).

3. Resum de la tesi d’una extensió màxima aconsellada de 600 paraules, en la llengua en què ha estat redactada la tesi doctoral.

4. Extracte en anglès d’una extensió màxima aconsellada de 350 paraules. Si la tesi ha estat redactada en anglès, aquest resum pot ser en un altre idioma (català, castellà…).

10. Declaració signada pel doctorand de que la tesi és original, s'han complert els codis ètics i de bones pràctiques i de que no té plagi, manifestant que coneix  i consent que la seva tesi serà sotmesa a procediment per comprovar la seva originalitat (doc).

11. Declaració signada per la directora o director de la tesi doctoral de que s'han complert els codis ètics i de les bones pràctiques i de que no té coneixement de que no s'hagi produit cap plagi (doc).

12. Declaració responsble conforme s'entregarà la tesi física abans de la defensa (doc).

 

Notes:

A. Títol tesi: El títol de la tesi haurà de ser redactat en la mateixa llengua que el contingut de la tesi.

B. Tesis doctorals redactades en qualsevol llengua d'ús en l'àmbit científic, tècnic o artístic diferent d'alguna de les llengües oficials del programa de doctorat. En aquest cas, el doctorand ha de presentar, a més a més de la documentació assenyalada, un resum de la tesi doctoral redactat en alguna de les llengües oficials de la UB que proporcioni una idea precisa del contingut de la tesi doctoral que es presenta. El resum haurà de constar d'una introducció i unes conclusions i haurà de tenir una extensió no inferior a una desena part de la tesi doctoral.

Normativa reguladora del doctorat a la Universitat de Barcelona

 

 

Comparteix-ho: