Institutional accreditation

Des del 26 de maig de 2021 la Facultat de Química té l’acreditació institucional de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), ratificada posteriorment per la Comisión de Verificación y Acreditación de Planes de Estudios del Consejo de Universidades en data 22 de juny. Aquest reconeixement, publicat al Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) té una validesa de sis anys renovable, segons allò recollit al RD 640/2021 del 27 de juliol, de Creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios.

 

L’acreditació institucional suposa que tots els títols de graus i de màsters universitaris oficials que s’imparteixen a la Facultat queden automàticament acreditats per sis anys més. Aquest reconeixement és posterior a l’obtenció de la Certificació de la implantació del Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQU), concedida també per AQU el passat març de 2021.

Consulta els documents que certifiquen aquesta acreditació: l’informe d’avaluació i la resolució final.

Quality Management in the Faculty and its Internal Quality Assurance System