Master Plan

El Pla director de la Facultat de Química, dissenyat per l’equip deganal de la Facultat de Química, resumeix les principals línies d’actuació estratègiques de la Facultat i complementa la Política i els Objectius de Qualitat de la Facultat de Química i els compromisos que s’hi inclouen.

 

PLA DIRECTOR 2017-2021

Les línies d'actuació del Pla Director 2017-2021 abasten àrees de gestió transversals (principalment, qualitat i informació pública) i específiques (acadèmica; recerca i transferència; infraestructures i seguretat), per tal de donar resposta a les necessitats dels principals grups d’interès de la Facultat (PDI, PAS i estudiants). La primera versió d'aquest document va ser aprovada en sessió de la Junta de Facultat el passat 24 de juliol de 2019.

 

En els següents documents es vol mostrar les evidències del grau d’assoliment de les diferents seccions d’aquest Pla Director:

 

Les accions del Pla Director associades directament amb la millora dels ensenyaments es relacionen amb els processos del SAIQU en el següent document.

 

PLA DIRECTOR 2022-2025

Les línies estratègiques d'actuació del Pla Director 22-25 s’emmarquen en els següents eixos: Governança i qualitat; Ordenació acadèmica; Recerca i transferència; Relacions institucionals; Infraestructures i seguretat; Gestió administrativa; Personal docent i investigador; i Estudiants.

 

Aquests eixos han estat definits per tal de donar resposta a les necessitats dels principals grups d’interès de la Facultat (PDI, PAS i estudiants). La primera versió d'aquest document serà aprovada en una sessió propera de la Junta de Facultat.

Quality Management in the Faculty and its Internal Quality Assurance System