Presentation of the SAIQU

El disseny del Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQU) dels programes formatius de la Facultat de Química de la Universitat de Barcelona (UB) es va basar en les directrius del programa AUDIT (2007), sorgit dels estàndards i recomanacions per a l’assegurament de la qualitat elaborats per l'Associació Europea per a la Garantia de la Qualitat de l'Educació Superior (ENQA) i adoptats pels ministres d'Educació europeus a Bergen (2005).

El disseny del SAIQU es basa en un sistema de qualitat transversal a tots els centres propis de la UB, a desenvolupar i implementar a cada una de les facultats. La implantació del SAIQU a la nostra Facultat es va fer de forma complementària amb les eines de gestió ja existents, dissenyades i implementades a través del Comitè de la Qualitat, creat l’any 1996. En aquest sentit, cal remarcar la llarga trajectòria del Comitè, que va treballar durant anys en implantar el Sistema de Gestió de Qualitat dels Laboratoris Docents (SGQLD), integrat actualment dins del SAIQU de la Facultat de Química.

El disseny del SAIQU de la Facultat de Química va ser avaluat favorablement per AQU Catalunya l’any 2009 en el marc de la convocatòria del programa AUDIT de 2007, mentre que la seva implementació va ser certificada l’any 2021 per AQU Catalunya.

El SAIQU ha facilitat la integració de les titulacions de la Facultat de Química en el marc de Verificació, Seguiment, Modificació i Acreditació (VSMA), el qual AQU Catalunya aplica des de l’any 2010.

Quality Management in the Faculty and its Internal Quality Assurance System