Procediment i inscripció

Convocatòria

A principis de cada curs acadèmic, s’obrirà la convocatòria de pràctiques corresponent per tal que les empreses puguin presentar les seves ofertes i els estudiants apuntar-s’hi.

 • Estudiants
 1. Registrar-se en el programa de pràctiques GIPE de Feina UB per Estudiants .
  Cal emplenar la Fitxa d’Alumne amb totes les dades i també podeu adjuntar el vostre currículum vitae en format PDF.
   
 2. Enviar la vostra candidatura en l’oferta que us interessi.
   
 3. En el cas que us poseu en contacte directament amb una empresa que no hagi publicat l’oferta, demaneu-li que la faci pública al GIPE per tal que us pugueu inscriure.
   
 4. Quan l’empresa hagi finalitzat el procés de selecció, des de la Secretaria es prepararà el Projecte Formatiu de Pràctiques on constaran totes les dades corresponents a les condicions en què es faran les pràctiques. No es poden començar les pràctiques si no està signada aquesta documentació.
   
 5. Si les pràctiques han de ser curriculars, cal formalitzar la matrícula de l’assignatura Pràctiques en Empresa.
  (La matrícula d'aquesta assignatura es farà presencialment a la Secretaria de la Facultat. El període de matrícula es pot realitzar en el primer quadrimestre fins al 30 de novembre i en el segons fins a la primera quinzena de maig. En el cas excepcional que les pràctiques s'hagin de dur a terme en el període d'estiu, cal contactar amb la Secretaria abans del 10 de maig).
 • Empresa
 1. Donar-se d’alta en el programa de pràctiques GIPE de Feina UB per Entitats
   
 2. Inserir l’oferta de pràctiques.

Dr. Mahjoub Himi Beuomar

Telèf. 93 403 59 22

E-mail: himi@ub.edu

Pràctiques curriculars
a) Estar matriculat en l’assignatura corresponent de l’ensenyament.
b) No tenir cap relació laboral amb l’empresa o institució on es facin les pràctiques
 

Pràctiques extracurriculars
a) Estar matriculat a l’ensenyament pel qual s’opta a les pràctiques. En el cas dels ensenyaments de grau, haver superat el 50% dels crèdits
b) No tenir cap relació laboral amb l’empresa o institució on es facin les pràctiques
 

Cal tenir en compte que la realització de les pràctiques externes optatives no dóna lloc a sol·licitar canvis en els grups de les assignatures matriculades. Per tant, s’hauran de sol·licitar aquelles pràctiques que no interfereixin amb el vostre horari lectiu.

En finalitzar les pràctiques, i per tal d’incloure la qualificació de l’assignatura en el vostre expedient, cal lliurar a la Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat la següent documentació:

 1. Memòria final de pràctiques curriculars o extracurriculars
 2. Enquesta de valoració de les activitats fetes i les competències assolides
 3. Informe del tutor de l’empresa
 4. Valoració i qualificació del tutor de pràctiques de la Facultat de Ciències de la Terra
   
 • Geologia
  Les pràctiques en empresa es poden fer durant els cursos tercer i quart i caldrà matricular alguna de les següents assignatures optatives: 

364391  Pràctiques en Empresa I:   3 crèdits  (entre 75 i 150 hores)  
364392  Pràctiques en Empresa II:  6 crèdits  (màxim 240 hores) 
362835  Pràctiques en Empresa III: 9 crèdits  (màxim 360 hores)

 • Ciències del Mar
  Les pràctiques en empresa es poden fer durant els cursos tercer i quart i caldrà matricular l’assignatura optativa següent: 

366413  Pràctiques en Empresa:  3 crèdits 

366414  Pràctiques en Empresa:  6 crèdits

 • Enginyeria Geològica
  Les pràctiques en aquest ensenyament són extracurriculars.

Comparteix-ho:

PRÀCTIQUES PROFESSIONALS TLN I MOBILITAT DEL SOC