Consell de Departament

D’acord amb l’Estatut de la Universitat de Barcelona, el Departament està gobernat per un consell de departament, el qual està composat per:

a) el personal acadèmic doctor,

b) un màxim d’un representant del col·lectiu de l’altre professorat per secció,

c) un màxim de vint representants del col·lectiu d’ajudants i investigadors/es en formació. Sempre que sigui possible, es repartiran equitativament entre les seccions,

d) un representant de l’alumnat dels ensenyaments de tots els nivells docents,

e) un màxim de vuit representants del personal d’administració i serveis.

Personal membre del Consell de Departament

Comparteix-ho: