Pla d'acció tutorial

Mitjançant l’acció tutorial, la Universitat de Barcelona pretén atendre de manera personalitzada els seus estudiants, entenent que l’aprenentatge és un procés personal, tot i que en aquest procés el guiatge i l’assessorament constitueixen un ajut necessari, encara més, en el marc de l’espai europeu d’educació superior.

L’acció tutorial inclou un conjunt d’accions d’informació, d’orientació i de suport a l’estudiant al llarg dels seus estudis. És el conjunt d’accions destinades a orientar l’estudiantat en el seu procés de desenvolupament personal, acadèmic i professional des dels inicis dels seus estudis a la Universitat de Barcelona1.

L’Ensenyament de Treball Social té una dilatada trajectòria de treball al voltant de l’acció tutorial, el primer Pla d’Acció Tutorial data de l’any 2001. Durant aquests anys s’ha ofert el PAT amb la voluntat d’abastar tots els estudiants matriculats. A la finalització de cada curs s’han recollit avaluacions de l’aplicació del pla, dels estudiants i del professorat tutor, que han servit per anar adaptant el model en relació a les particularitats evidenciades.

Nota

No s’ha de confondre amb l’atenció personalitzada que el professorat ha de proporcionar a l’alumnat en el marc de l’assignatura que imparteix i que pretén orientar i aconsellar l’estudiant per ajudar-lo en el procés d’assoliment dels objectius de l’assignatura (o de la matèria o mòdul, si escau).

ESTRUCTURA DEL PAT

La responsabilitat del Pla d’Acció Tutorial correspon al Consell d’Estudis de la titulació, a la coordinació del PAT i als Professors tutors.

L’acció tutorial té com a funció acompanyar, guiar i aconsellar l’estudiant en el seu procés d’aprenentatge a la UB, i d’aquesta manera ajudar-lo a prendre decisions fonamentades en els seus estudis, en la millora del seu rendiment, en l’ampliació de les seves expectatives, en l’orientació professional i, en definitiva, en l’assoliment d’un bon desenvolupament personal.

Aquesta funció general es desenvolupa en funcions més específiques:

a) Facilitar el procés de transició i d’adaptació de l’estudiant a la Universitat.
b) Oferir a l’estudiant informació, orientació i recursos per a l’aprenentatge.
c) Assessorar l’estudiant en la configuració del seu itinerari curricular, prestant atenció a cada realitat específica: alumnat que compagina l’estudi amb la feina laboral, situacions personals, etc.
d) Orientar l’estudiant per facilitar-li l’accés al món laboral o a la continuació dels estudis, en una perspectiva de formació continuada.
e) Contribuir al fet que l’estudiant contempli i valori la dimensió europea, en aspectes relacionats amb la formació, la inserció laboral i d’altres.
f) Partint de la informació subministrada pels estudiants, identificar punts forts i punts febles de la docència, a partir dels quals es puguin formular propostes de millora.

Jornada Informativa

En la sessió d’inauguració del curs acadèmic, es presenta el PAT i l’acció tutorial de la UB com un servei als estudiants.


Sessions grupals

Al llarg del curs i a proposta del professorat-tutor, es comunicarà via e-mail als estudiants, el dia, l’hora i el lloc de realització de la sessió grupal.
Es realitzaran reunions grupals, amb les finalitats següents segons el curs que estigui cursant l’estudiant:

1a reunió grupal (a l’inici del curs)

-    Presentació i expectatives dels estudiants  
-    Coneixements de la Facultat i de la titulació
-    Gestió de la informació i aprofitament dels recursos
-    Participació a la vida universitària
-    Serveis que ofereix la UB, la Facultat  i l’Ensenyament de Treball Social

2a reunió grupal (a l’inici del segon semestre del curs)

-    Valoració dels resultats acadèmics del primer semestre
-    Reflexió sobre el procés formatiu del primer semestre
-    Competències adquirides
-    Informacions d’interès

Sessions individuals

A sol·licitud de l’estudiant directament al seu tutor/a, al llarg de tot el curs acadèmic.    

Els estudiants de primer curs de Grau, tenen com a tutor o tutora el professor/a de l’assignatura “Iniciació a la pràctica del Treball Social” del grup on estan matriculats. Tot i que aquesta assignatura s’imparteix en el segon semestre del curs, el PAT està comprés durant tot el curs acadèmic.

Els estudiants de segon curs de Grau, tenen com a tutor o tutora el professor/a de l’assignatura “Habilitats comunicatives” del grup on estan matriculats. Tot i que aquesta assignatura s’imparteix en el segon semestre del curs, el PAT està comprés durant tot el curs acadèmic.

Els estudiants de tercer curs de Grau matriculats a l’assignatura Supervisió I, tenen com a tutor/a, el professorat supervisor. Tot i que aquesta assignatura s’imparteix en el segon semestre del curs, el PAT està comprés durant tot el curs acadèmic.

Els estudiants de Grau que no estan matriculats en alguna de les assignatures esmentades, prèvia sol·licitud a la coordinació del PAT, se’ls assignarà  un professor-tutor de referència, independentment del professorat de les assignatures que estiguin cursant.