Consells d'estudis

Els caps d’estudis són escollits cada quatre anys pel consell d’estudis entre els professors del mateix consell.

Per a cada ensenyament vinculat a la Facultat hi ha un consell d’estudis format per una representació del professorat dels departaments que tenen encomanada docència de l’ensenyament, i una representació dels estudiants matriculats a l’ensenyament en nombre igual al dels professors membres del consell i amb veu i sense vot, un membre del personal d’administració i serveis vinculat a la gestió acadèmica de l’ensenyament. El consell escull d’entre els seus membres el cap d’estudis i el secretari del consell. Les funcions del consell d’estudis són:

 

  1. Garantir la coherència i interrelació de les matèries de cada ensenyament en el marc dels plans d'estudis.
  2. Nomenar els tutors encarregats d'aconsellar i de supervisar els currículums dels estudiants.
  3. Organitzar els cursos.
  4. Encarregar-se del seguiment i control de la docència.
Comparteix-ho: