Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Història Econòmica

Treball final de màster

Segons la normativa general de la UB, així com la normativa específica de la Facultat d’Economia i Empresa, els ensenyaments oficials de màster universitari tenen com a finalitat que l’alumnat adquireixi una formació avançada, especialitzada o multidisciplinària, orientada a l’especialització acadèmica o professional o bé a la promoció de la iniciació en tasques investigadores, i han de concloure amb l’elaboració i la defensa pública d’un treball final de màster.

Dins d’aquest marc, el màster interuniversitari d’Història Econòmica inclou en el pla d’estudis l’assignatura Treball Final de Màster, de 15 crèdits ECTS.

El treball final de màster (TFM) és un projecte orientat al desenvolupament d’una recerca, mitjançant el qual l’alumnat ha d’integrar i aplicar —amb criteri creatiu i innovador— les competències adquirides al llarg del màster, i també ha de ser capaç de donar una solució eficient als problemes que derivin del propi TFM. El TFM constitueix una de les activitats clau del màster, atès que mostra el nivell de formació que s’ha adquirit en els estudis, i suposa gairebé una tercera part del total del pla d’estudis. Es tracta d’un treball de recerca desenvolupat en alguna de les línies de recerca dels departaments vinculats al màster.

Pot consistir en una revisió crítica de la bibliografia sobre el tema tractat, apuntant les respostes que s’han donat a les preguntes plantejades a la introducció, i indicant les llacunes que hi ha i les vies de desenvolupament que poden plantejar-se en el futur. També es pot presentar com a treball de màster una recerca original, però ha d’incloure, en qualsevol cas, un estat de la qüestió en què se situï l’aportació del treball.

Tots els treballs han de tancar-se amb un apartat dedicat a la possible recerca futura i un altre que presenti un resum de les conclusions principals. Per acabar, al final del treball s’han d’indicar les referències bibliogràfiques, les fonts i els materials que s’han fet servir i els apèndixs que es considerin necessaris.

Cada treball té un professor que actua com a tutor. L’autor ha de defensar el seu TFM davant d’un tribunal de tres membres, que l’avaluarà. Els treballs es presenten i s’avaluen al final del mes de juny.

Comparteix-ho: