Reglament de la Facultat

  • Preàmbul

    La Facultat d’Economia i Empresa (en endavant, la Facultat), creada per les ordres IUE/364/2008, de 21 de juliol, i IUE/393/2008, de 29 de juliol, d’acord amb els articles 13 i següents de l’Estatut de la Universitat de Barcelona (en endavant, la Universitat) aprova el seu Reglament, per acord de la Junta de Facultat amb data 29 d’abril de 2009.amb data 29 d’abril de 2009. La Facultat d’Economia i Empresa és hereva de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i de l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials: recull el llegat de la trajectòria vital i els actius dels dos antics centres universitaris i es responsabilitza de totes les activitats que tenien encomanades.

    La memòria de creació de la Facultat per fusió d’ambdós centres recull les motivacions de la fusió i els reptes als quals s’enfronta la nova Facultat. Així mateix assenyala algunes línies d’actuació pel que fa a l’organització, entre les quals cal indicar l’asimetria necessària en els òrgans de govern.

    La Facultat aplega múltiples ensenyaments, així com una recerca cada vegada més potent, cosa que la fa gran i complexa. Requereix un entramat d’òrgans que de manera eficaç puguin contribuir a la consecució d’alts nivells de qualitat. La nova organització dels ensenyaments, fruit de l’adaptació a l’espai europeu d’educació superior, es reflecteix en la distinció entre els tres nivells de l’ensenyament superior: graus, màsters universitaris i doctorat. Aquest reglament tracta d’adaptar-se a aquesta organització, que sens dubte també es reflectirà a l’Estatut de la Universitat. 

Comparteix-ho: