Igualtat

Composició

La Comissió d’Igualtat està formada per un nombre d’entre 5 i 10 persones, en què hi han d’estar representats tots tres col·lectius de la comunitat universitària: professorat, personal d’administració i serveis, i alumnat.

Per ser membre de la Comissió d’Igualtat no cal ser membre de la Junta de Facultat, tot i que el nomenament de les persones que formen part de la Comissió recau en la Junta.

Membres

https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/comissio-d-igualtat

Presentació i objectius

La Comissió d’Igualtat de la Facultat d’Economia i Empresa va ser creada per promoure el respecte i la igualtat de drets i oportunitats de dones i homes. Aquest objectiu també inclou aplicar les polítiques d’igualtat a l’atenció a les persones amb diversitat funcional, eliminant els obstacles i promovent les condicions perquè totes les persones puguin aconseguir el seu desenvolupament intel·lectual, professional i humà.

L’1 de juliol de 2019 la Junta de Facultat va aprovar el Reglament marc de les comissions d’igualtat, elaborat per la Unitat d’Igualtat de la UB i al qual ens adherim.

Línies d’actuació

Entre les missions de la Comissió dIgualtat, hi ha visibilitzar i sensibilitzar sobre les diferents formes de desigualtat i discriminació dins l’àmbit de la Facultat, i donar a conèixer les accions i recursos dissenyats per corregir-les. La tasca de la Comissió s’adreça a tots els membres de la comunitat (PDI, PAS i estudiants) i a tercers vinculats amb el centre.

Les principals línies d’actuació són:

  • Treballar per a l’elaboració, el seguiment i l’avaluació de propostes d’actuació encaminades a corregir les desigualtats.
  • Fomentar la perspectiva de gènere en la docència i la recerca, i la igualtat i no discriminació a tots els àmbits de la Facultat.
  • Vetllar per aplicar el Protocol de prevenció, detecció i actuació contra l’assetjament sexual i per raons de sexe o orientació sexual de la Universitat de Barcelona, seguint-ne els criteris i procediments establerts.

Tolerància zero: protocol de prevenció de l’assetjament sexual

Protocol de la Universitat de Barcelona per a la prevenció, la detecció i l’actuació contra les situacions d’assetjament sexual i per raó de sexe, identitat de gènere i orientació sexual, i altres conductes masclistes. Aprovat pel Consell de Govern de la UB el 15 de maig de 2019 (català / español / english).

Bústia de queixes: Formulari de queixa sobre tracte inadequat o vexatori
 
Pla d’igualtat UB

Recursos

Perspectiva de gènere en la docència

 

Criteris per a la redacció de textos igualitaris i inclusius

Criteris de la Universitat de Barcelona per redactar textos institucionals igualitaris i inclusius, fruit de l’acord entre diverses universitats catalanes.

  • Criteris sobre l’ús no sexista de la llengua:

Ús no sexista de la llengua

Uso no sexista del lenguaje

Gender

 

Recursos per COVID

Suport Psicològic

Unitat de teràpia de la conducta

 

Enllaços d'interès

Normativa

Igualtat de gènere a la Universitat de Barcelona

Comparteix-ho: