Mobilitat nacional

Si us han concedit una plaça de mobilitat SICUE a la Facultat d' Educació de la UB per al curs 2021-22, us detallem a continuació  els processos d' incorporació, documentació  i matrícula.

 

D'acord amb la normativa SICUE, els estudiants SICUE han d'incorporar-se a la universitat de destinació en un termini màxim de 15 dies des de l'inici del curs acadèmic. 

Sessió d'acollida a l'alumnat SICUE (alumnat de 1er semestre i anual)   

Dia: 

Hora: 

Lloc: 

Inici de la docència del 1er semestre: 

Per a la matrícula 

 

La documentació necessària i imprescindible per a tots és: 

  • - acord acadèmic signat i segellat pels responsables SICUE del centre d'origen 
  • - fotocòpia de la matrícula de la universitat d'origen
  • - fotocòpia del DNI 
  • - fotografia tipus carnet 

 

La matrícula es formalitzarà a les dates que estableixi la Secretaria i de les quals s'informarà a la sessió d'acollida.

L'acord acadèmic és el document on quedarà constància de les assignatures de la vostra universitat d'origen i de les assignatures que cursareu a la Universitat de Barcelona.

L'acord acadèmic s'ha d'establir sobre la base de la programació del curs i haurà de ser elaborat per l'estudiant i el coordinador / a SICUE de la universitat d'origen.

L'acord acadèmic proposat haurà de ser aprovat pel coordinador / a SICUE del nostre centre que, en el cas de no haver-hi una correspondència adequada, oferirà alternatives per a una nova proposta.

L'acord acadèmic ens l'ha d'enviar la vostra universitat a:

Facultat d'Educació
Universitat de Barcelona
Pg. Vall d'Hebron, 171, edifici Migdia
08035 Barcelona

Termini: abans del 1 de juliol de 2021 (estades de primer semestre i anuals)

Si hi ha alguna consideració o algun canvi que fer, ho notificarem a la vostra universitat perquè procedeixi. Si està tot correcte, procedirem a signar-lo.

Per poder cursar les assignatures anuals Pràctiques Externes i Treball Final de Grau l'estudiant haurà de realitzar una estada SICUE anual (no es permetrà la concentració de les assignatures en un semestre).  

L'horari de les assignatures haurà de ser, preferentment, de tarda. 

L'assignació del grup de matí o tarda es farà en funció de la disponibilitat de places de cada grup. 

 

L'assignatura de Pràctiques I s'ha de cursar conjuntament amb l'assignatura de Supervisió del Treball Social I. 

L'assignatura de Pràctiques II s'ha de cursar conjuntament amb l'assignatura de Supervisió del Treball Social II.

 

Per realitzar el Treball Final de Grau és necessari tenir superats com a mínim 180 crèdits del Grau. 

Per cursar l'assignatura de Recerca Aplicada a la Intervenció en Treball Social, és imprescindible haver superat l'assignatura bàsica de Mètodes i Tècniques de Recerca Social o equivalent. 

Per cursar les assignatures de Pràctiques II i Supervisió del Treball Social II, és imprescindible haver superat l'assignatura obligatòria de Treball Social en les Organitzacions o equivalent.

L'assignació del grup de matí o tarda es farà en funció de la disponibilitat de places de cada grup. 

L'assignació del grup de matí o tarda es farà en funció de la disponibilitat de places de cada grup. 

Una vegada qualificades les actes per part del professorat responsable, la Facultat expedirà la corresponent certificació acadèmica i la remetrà a la universitat d'origen.

- El/la coordinador/a SICUE és el/la cap d'estudis del grau.

Al coordinador/a li corresponen les consultes acadèmiques i l'aprovació de l'acord acadèmic.  

- Per a consultes sobre inscripció, incorporació, documentació i matrícula:

Cristina Castro
Secretaria d'Estudiants i Docència
Facultat d'Educació 

Telèfon: 93 403 51 18  
ccastro@ub.edu

 

Comparteix-ho: