Anul·lació de la matrícula

Podeu sol·licitar a la UB l’anul·lació total de la matrícula (curs 2023-2024) en els casos següents:

 • Per malaltia greu degudament acreditada

  En el cas de malaltia greu que l'impedeixi seguir amb normalitat l'activitat acadèmica, degudament acreditada mitjançant informe mèdic del Servei Català de Salut o segons el col·lectiu (MUFACE), o de l'organisme equivalent d'altres comunitats autònomes, en què es conclogui aquest impediment, l'estudiant té dret a la devolució de l'import dels crèdits matriculats. En cas que s'anul·li totalment la matrícula d'un estudiant de primer any per causa de malaltia greu, es pot demanar la reserva de plaça i si la resolució és positiva, no cal tornar a fer la preinscripció.

  Cal lliurar la sol·licitud i la documentació fins al dia 31 d'octubre de 2023.

 • Per defunció de l'estudiant

  Es retorna l'import de les assignatures anul·lades al familiar directe o representant legal que ho sol·liciti. Cal aportar la declaració d'hereus o testament de l'estudiant i el certificat de defunció. 

  Cal consultar procediment a la Secretaria de la Facultat (fil-secretaria@ub.edu)

 • En cas de reassignació de plaça per preinscripció general universitària

  La matrícula inicial pot ser en un altre centre de la UB com en altres universitats públiques de l'estat i les integrades en el sistema de preinscripció universitari català.

  En aquests casos, i sempre que ho sol·licitis fins al 29 d’octubre del 2023, tens dret a la devolució de l'import dels crèdits que hagis abonat. La devolució d'aquest import no és d'aplicació si la reassignació de plaça s'ha produït per haver sol·licitat un canvi de preferències o una nova preinscripció en convocatòries posteriors.

 • Per motius personals

  1. Si et matricules per primera vegada en un ensenyament de grau, sempre que sol·licitis l'anul·lació de matrícula fins al dia 28 de setembre de 2023 i estiguis al corrent del pagament dels rebuts de matrícula vençuts, tens dret a la devolució de l'import dels crèdits matriculats.
  2. La resta d'estudiants podeu sol·licitar l'anul·lació de matrícula sense dret a la devolució dels imports ingressats per cap concepte. La sol·licitud no es resol mentre no s'hagi efectuat prèviament el pagament de l'import de la matrícula. Aquesta anul·lació no comporta la reserva de plaça.
   Cal presentar la sol·licitud i documentació fins al dia 31 d'octubre de 2023.
   
  En cas que hagis formalitzat la matrícula com a becari de caràcter general, cal que sol·licitis l'anul·lació de la beca i abonis l'import de la matrícula abans de presentar la sol·licitud d'anul·lació. A més, si la beca ha estat resolta, has de retornar els imports dels ajuts en concepte de beca que se t'hagin transferit. L'anul·lació de matrícula la resol el deganat o la direcció del centre. Les matrícules anul·lades totalment no tenen cap efecte econòmic posterior en l'expedient de l'estudiant. Tindran els efectes acadèmics posteriors que estableixi la normativa de permanència que s'hi apliqui respecte a l'abandonament dels estudis.
 • Anul·lació de matrícula en casos greus i excepcionals

  En casos greus i excepcionals degudament justificats, el vicerectorat d'Ordenació Acadèmica, a proposta del deganat o de la direcció del centre i amb un informe previ de la gerència, pot acordar l'anul·lació de la matrícula fora dels terminis establerts per la UB. Cal haver abonat l'import de la matrícula abans de sol·licitar-ne l'anul·lació fora dels terminis establerts. En cas contrari, no s'estudiarà la sol·licitud presentada. L'anul·lació de la matrícula ha de garantir el compliment del que estableixi la normativa de permanència que s'hi apliqui.
   

  Sol·licitud curs 2022-23 (fins al 30 de setembre de 2023)

  Sol·licitud curs 2023-24 (fins al 30 de setembre de 2024)