Vies d’accés

Per aquesta via poden accedir tots els alumnes: estudiants amb les Proves d'Accés a la Universitat, estudiants amb les Proves per a Majors de 25 anys o 45 anys, titulats en CFGS o FP2, estudiants amb estudis universitaris iniciats o finalitzats (inclosos els alumnes de la Facultat de Filologia que volen canviar de grau), etc.

Un cop formalitzada la preinscripció universitària, hauran de passar per la secretaria de la Facultat a sol·licitar el reconeixement de crèdits que correspongui.

Terminis de la preinscripció universitària 2020:

 1. convocatòria de juny: del 23 de juny al 29 de juliol de 2020

 2. convocatòria de setembre: pendent de programar  (en aquells ensenyaments on hagin quedat places lliures)


Per a tota la informació i gestió referent a la preinscripció universitària, us podeu d'adreçar a:

Adreça: Via Laietana, 2
Població: 08003 Barcelona
Telèfon: 012 de 8.00 a 22.00 h.
Adreça de contacte: Bústia de contacte
Horari d'atenció: Tot l'any de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Per aquesta via podran accedir als estudis de Grau els estudiants amb estudis universitaris oficials espanyols parcials que sol·licitin un canvi d'Universitat o un canvi d'estudis universitaris oficials espanyols i als quals se'ls reconegui un mínim de 30 crèdits ECTS.

(exclusivament Itinerari Menció en dues llengües. Àmbits lingüístics: alemany, anglès, català, espanyol, francès o rus)

(exclusivament Itinerari 2 llengües. Àmbits lingüístics: alemany, anglès, català, espanyol, francès, gallec/portuguès, Italià o rus)


Criteris d'admissió: qualificació de les Proves d'Accés a la Universitat o equivalent.

Termini de sol·licitud: de l'1 al 31 de juliol de 2020, amb cita prèvia.

Consulteu el llistat d'admesos.
 

Matrícula: Els alumnes admesos per aquesta via hauran de matricular-se del curs 2020-2021 el dia 29 de setembre mitjançant el programa d’ automatrícula.  Per alumnes procedents d’altres Universitats podeu consultar la següent informació per accedir al programa d’automatrícula:

Guia d’ajuda per a l'automatrícula 

Com accedir a la intranet d’estudiants (MónUB) 


En el moment que es faci la sol·licitud a la Secretaria de la Facultat cal aportar la documentació següent:

 1. fotocòpia del DNI
 2. sol·licitud de reconeixement de crèdits i admissió
 3. certificat acadèmic on constin les assignatures, el nombre de crèdits i la qualificació obtinguda en els estudis d'origen, així com la informació dels estudis que van donar accés a la Universitat (expedient acadèmic en el cas d'alumnes de la UB )
 4. programes de les assignatures cursades, degudament segellats pel centre corresponent
 5. fotocòpia del pla d'estudis cursat, degudament segellat pel centre corresponent
 6. en cas que no consti en el certificat acadèmic, fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa que va donar accés a la Universitat
 7. abonament de les taxes per a l'estudi de la sol·licitud de transferència i reconeixement.

Trasllat d'expedient: tots els alumnes que obtinguin l'accés a un grau de Filologia per aquesta via i el canvi d'estudis suposi un canvi d'universitat, hauran d'abonar la taxa de trasllat d'expedient a la universitat on van realitzar els estudis que els hi donen l'accés.
En cas que l'estudiant obtingui un reconeixement de menys de 30 crèdits, caldrà que faci la preinscripció universitària (veure apartat 1) per demanar plaça en el Grau pel qual s'ha demanat el dit reconeixement.

 

SIMULTANEÏTAT D'ESTUDIS
Els estudiants universitaris poden sol·licitar la simultaneïtat de dos estudis de grau sempre que les normatives de cada universitat implicada ho permetin. La via en aquesta casos serà sempre la preinscripció universitària (veure apartat 1).

Tanmateix, els estudiants que desitgin accedir a uns estudis amb el propòsit de cursar-los simultàniament a d'altres que ja tenen començats, han de fer la preinscripció universitària i, un cop obtinguda la plaça, declarar la simultaneïtat dels dos estudis en el moment de matricular-s'hi.

Reconeixement i transferència de crèdits

Reconeixement de crèdits : són els crèdits obtinguts en estudis oficials cursats amb anterioritat que computaran als efectes de l'obtenció del títol de Grau

Transferència de crèdits : consisteix en la inclusió en l'expedient acadèmic de l'estudiant dels crèdits obtinguts en estudis oficials cursats amb anterioritat que no hagin conduït a l'obtenció d'un títol oficial. No procedeix la transferència si l'estudiant manifesta la voluntat d'alternar o simultaniejar els estudis.

 1. Els estudiants de llicenciatura (pla 2001) que no hagin finalitzat els seus estudis hauran d'adaptar-se als estudis de grau que substitueixen la seva titulació i tenen al seu abast, a través de Món UB o del seu espai personal, el SIMULADOR que la UB manté implementat. En la simulació obtinguda, que només és informativa, l'estudiant pot veure quin és el reconeixement dels seus estudis al grau.
   

  Les adaptacions possibles entre titulacions són les següents:

  • Filologia Alemanya - Llengües i Literatures Modernes
   (només es podrà cursar l'itinerari de dues llengües en els àmbits lingüístics d'alemany, anglès, català, espanyol, francès, gallec/portuguès, italià o rus)
    
  • Filologia Anglesa - Estudis Anglesos
    
  • Filologia Àrab - Estudis Àrabs i Hebreus
    
  • Filologia Catalana - Filologia Catalana
    
  • Filologia Clàssica - Filologia Clàssica
    
  • Filologia Eslava - Llengües i Literatures Modernes
   (només es podrà cursar l'itinerari de dues llengües en els àmbits lingüístics d'alemany, anglès, català, espanyol, francès, gallec/portuguès, italià o rus)
    
  • Filologia Francesa - Llengües i Literatures Modernes
   (només es podrà cursar l'itinerari de dues llengües en els àmbits lingüístics d'alemany, anglès, català, espanyol, francès, gallec/portuguès, italià o rus)
    
  • Filologia Gallega - Llengües i Literatures Modernes
   (només es podrà cursar l'itinerari de dues llengües en els àmbits lingüístics d'alemany, anglès, català, espanyol, francès, gallec/portuguès, italià o rus)
    
  • Filologia Hebrea - Estudis Àrabs i Hebreus
    
  • Filologia Hispànica - Filologia Hispànica
    
  • Filologia Italiana - Llengües i Literatures Modernes
   (només es podrà cursar l'itinerari de dues llengües en els àmbits lingüístics d'alemany, anglès, català, espanyol, francès, gallec/portuguès, italià o rus)
    
  • Filologia Portuguesa - Llengües i Literatures Modernes
   (només es podrà cursar l'itinerari de dues llengües en els àmbits lingüístics d'alemany, anglès, català, espanyol, francès, gallec/portuguès, italià  o rus)
    
  • Filologia Romànica - Llengües Romàniques i les seves Literatures
    
  • Lingüística - Lingüística
   (només es podrà cursar l'itinerari de dues llengües, en els àmbits lingüístics d'alemany, anglès, català, espanyol, francès o rus.)
    
  • Teoria de la Literatura i Literatura Comparada - Estudis Literaris

   

  Tot seguit, l'estudiant haurà de lliurar la sol·licitud d'adaptació a la Secretaria de la Facultat, del 10 al 30 de juny de 2020.

 2. Els estudiants de llicenciatura dels plans 1994, 1981 o anteriors, que en el seu moment van abandonar els estudis, hauran de presentar per escrit la seva sol·licitud d'accés al grau, a la Secretaria de la Facultat, del 10 al 30 de juny de 2020. Posteriorment, la Secretaria enviarà per correu a l'interessat la resolució de crèdits reconeguts als estudis de grau.

L'alumnat amb estudis universitaris cursats a l'estranger que desitgi cursar estudis de grau (únicament els mateixos que s'indiquen en l'apartat 2) podrà sol·licitar la convalidació dels seus estudis.

Procediment per demanar convalidació

Imprès de sol·licitud

Data màxima per presentar la sol·licitud de convalidació: 30 de setembre de 2020

En cas que l'estudiant obtingui una convalidació de 30 o més crèdits, caldrà que faci una sol·licitud al degà de la Facultat per demanar plaça en el grau pel qual s'ha demanat la convalidació.

En cas que l'estudiant obtingui una convalidació de menys de 30 crèdits, caldrà que faci la preinscripció universitària (veure apartat 1) per demanar plaça en el Grau pel qual s'ha demanat la convalidació.

Comparteix-ho: