Accés i admissió

D'acord amb el que estableix l'article 17 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, l'alumnat podrà matricular-se en el màster si supera la valoració de mèrits acadèmics establerts (requisits d’admissió) per l’ensenyament entre els quals es podrien concretar requisits de formació prèvia específica en funció de l'àmbit del màster.

La Secretaria d’Estudiants i Docència tindrà cura del compliment, per part del candidat, dels requisits de titulació prèvia establerts pel Reial Decret (requisits d’accés).

Superats els dos tràmits, és a dir, obtinguda l’admissió acadèmica i l’accés administratiu, l’estudiant podrà formalitzar la seva matriculació en la titulació triada.

Consulteu el llistat de màsters pel curs 2022-2023 que actualment tenen obert el procés de preinscripció

La UB estableix el procediment d'admissió en cada un dels màsters. Aquest procediment inclou criteris específics i criteris de valoració de mèrits, i, en casos determinats, una formació prèvia específica. Els criteris d'admissió de cada màster es poden consultar en el web propi de l'ensenyament. En tots els casos l'admissió efectiva depèn dels criteris de valoració establerts per la universitat i pel màster mateix.

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters oficials s'ha de tenir un dels títols següents:

  1. Títol universitari de llicenciatura/grau oficial espanyol.
  2. Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES i que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
  3. Títol aliè a l'EEES. En aquest cas cal l'homologació a un títol universitari oficial espanyol. En els casos que no comptin amb l'homologació, caldrà la comprovació prèvia, per part de la UB, que aquests estudis corresponen a un nivell de formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que capaciten per accedir a estudis de màster oficial al país que expedirà el títol. L'acceptació a un màster oficial no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ ni el seu reconeixement amb una finalitat diferent de la de cursar ensenyaments de màster.

Per accedir a un màster oficial de la Facultat de Filologia i Comunicació s'ha de fer una preinscripció per via online dona inici al procés de selecció.

Comparteix-ho: