Acreditacions

Acreditació de la correspondència oficial entre els títols universitaris oficials “pre-Bolonya” i els nivells del Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior (MECES)

El nivell MECES és un procediment que té la finalitat de reconèixer el nivell de correspondència de cadascun dels títols de l’antic catàleg de títols oficials, anteriors a les titulacions que s’adscriuen a l’EEES (Arquitecte, Enginyer, llicenciat, Arquitecte Tècnic, Enginyer Tècnic, Mestre i Diplomat) dintre del Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior (MECES).

Es pot acreditar a través d'una de les dues vies següents:

  • Amb la referència del BOE on es va publicar la correspondència de la vostra titulació, de forma conjunta a la presentació del títol.
  1. També la podeu demanar a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat.
  • Obtenint una certificació de correspondència
  1. Els certificats de correspondència als nivells MECES no atorguen cap títol diferent al que ja posseïu, ni suposen cap canvi en les competències professionals per a les quals aquest títol us habilita.
  2. Els certificats els expedeix el Ministeri d'Educació, Cultura i Esports i la seva expedició es fa en castellà, acompanyats de traducció no oficial a l'anglès.

Amb aquest certificat es pretén, fonamentalment, facilitar la mobilitat a l'estranger dels titulats d'universitats espanyoles amb títols anterior al pla Bolonya, amb l'objectiu que no trobin dificultats per al reconeixement del seu nivell d'estudis.

Els certificats de correspondència no són d'aplicació per a l'ingrés en les Administracions Públiques, quedant aquest tema a allò que determinin les bases de la convocatòria del procés de selecció específic.

  • El certificat de correspondència es pot sol·licitar a través del servei de Seu Electrònica del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. L'interessat obtindrà el certificat en format electrònic amb codi segur de verificació per comprovar la seva autenticitat, amb la mateixa validesa que la signatura manuscrita.

Per solucionar possibles problemes en la tramitació electrònica de la sol·licitud, podeu traslladar la incidència a sede.electronica@educacion.es

  • També es podrà sol·licitar per escrit, lliurant la sol·licitud a través d'un Registre, segons el que preveu l'art. 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i de Procediment Administratiu Comú.

En aquest cas, la sol·licitud haurà d'estar signada i acompanyada d'una còpia del DNI o autoritzada per l'interessat, per tal que el Ministeri pugui accedir al sistema de verificació de dades d'identitat per a la comprovació corresponent.

Els certificats sol·licitats per aquesta via s'expediran en suport paper i amb signatura manuscrita del titular de la Subdirecció General de Títols i reconeixement de Qualificacions.

Comparteix-ho: