Certificacions acadèmiques

La Universitat de Barcelona, en compliment amb el Reglament d'ús dels mitjans electrònics en l'àmbit de la Universitat de Barcelona, emetrà preferentment els certificats acadèmics en format electrònic. Aquests certificats tenen el mateix cost i efectes legals que els expedits en suport paper.

Els certificats acadèmics emesos digitalment es podran imprimir en suport paper incorporant un 'codi segur de verificació' que permetrà comprovar-ne l'autenticitat telemàticament a la Seu electrònica de la Universitat. Per tant, si l'organisme receptor requereix el document en un format físic, l'estudiant també el podrà entregar essent igualment vàlid. Per tant l'estudiant pot disposar de múltiples còpies del document (es pot copiar el fitxer o imprimir) pagant una única expedició, i serà vàlid durant els 3 anys següents a la emissió.

Per donar servei a aquells estudiant que necessitin una legalització de signatures (únicament en els casos on el certificat acadèmic es requereixi per a organismes estrangers) es mantindrà l'opció d'emissió de documents en suport paper i signatura manuscrita.

L'emissió de certificats acadèmics en format digital s'insereix en els projectes d'Administració Electrònica que la Universitat de Barcelona, amb l'objectiu de promoure els serveis telemàtics a la comunitat universitària, afavorir l'eficiència i optimització dels recursos i complir amb els requisits de la Llei 11/2007 d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

La Secretaria expedeix, a sol·licitud de l'estudiant (alumne o exalumne del centre), diferents tipus de certificació, sempre en relació als seus estudis matriculats i cursats a la Facultat:

 • Contingut
  S'hi fan constar les dades del vostre accés a l'ensenyament i totes les assignatures matriculades, amb distinció entre obligatòries i optatives, amb indicació del curs acadèmic en el/s qual/s s'ha cursat, el seu valor en crèdits ECTS i, per cadascuna de les vegades que s'ha matriculat, les qualificacions (quantitatives i qualitatives) finals obtingudes.
   
 • Quan demanar-la
  Aquest document s'expedeix exclusivament per a finalitats específiques:
 1. Tràmit intern UB (en tots els casos)
 2. Sol·licitud de beca
 3. Renovació NIE
 4. Preinscripció universitària (sempre que l'alumne no hagi finalitzat els estudis dels quals sol·licita l'expedient)
 5. Alumnes nostres que marxen d' intercanvi internacional (si els hi demanen)
 6. Sol·licitud de feina , sempre que l'alumne no hagi finalitzat els estudis
 7. Sol·licitud de reconeixement/plaça a uns altres estudis (sempre que els estudis dels quals demana l'acreditació no siguin estudis finalitzats)

Donada la funcionalitat limitada a la que està destinat l'expedient acadèmic, la Secretaria hi afegirà, en tots els casos, la destinació administrativa del document que s'expedeix.

 • Com demanar-la
  Amb una sol·licitud a través de l'Espai Personal de l'alumne.
   
 • Preu
  Gratuït
   
 • Lliurament
  Formalitzada la sol·licitud, la Secretaria generarà el document en suport digital i l'enviarà a l'Espai Personal de l'alumne, qui rebrà de forma immediata, un correu d'avís de lliurament a la seva adreça de correu electrònic. L'estudiant podrà disposar de múltiples còpies del document (es podrà copiar el fitxer o imprimir el document), que tindrà una validesa legal tres anys a partir de la seva data d'emissió.

 • Contingut
  S'hi fan constar les assignatures matriculades en el curs vigent, amb indicació del seu valor en crèdits ECTS, així com de l'import total de la matrícula i de les dades relatives al pagament (modalitat i data de pagament, rebuts pendents amb data de caducitat, etc.).
   
 • Quan demanar-la
  Quan ho sol·liciti algun organisme o empresa legitimat per fer-ho.
   
 • Com demanar-la
  Fent la sol·licitud a través de l'Espai Personal de l'alumne de Grau o Màster, matriculat en el curs acadèmic en el que demana el certificat.
   
 • Taxa de certificació
  L'expedició d'aquest document comporta el pagament de la taxa de certificació corresponent al curs acadèmic vigent. La pròpia aplicació de sol·licitud permet formalitzar el pagament, per una de les següents modalitats:
 1. Targeta de crèdit
 2. Pagament telemàtic a una de les entitats bancàries col·laboradores
 3. Impressió del rebut en paper i pagament en efectiu en una de les entitats bancàries col·laboradores.

El pagament de la taxa serà requisit previ per al lliurament del document per part de la Secretaria.

 • Lliurament
  Formalitzada la sol·licitud i abonada la taxa corresponent, la Secretaria generarà el document en suport digital i l'enviarà a l'Espai Personal de l'alumne, qui rebrà de forma immediata, un e-mail d'avís de lliurament a la seva adreça de correu electrònic. L'estudiant podrà disposar de múltiples còpies del document (es podrà copiar el fitxer o imprimir el document), que tindrà una validesa legal tres anys a partir de la seva data d'emissió.

 • Contingut
  S'hi fan constar totes les assignatures superades, amb la seva qualificació (quantitativa i qualitativa) a la darrera convocatòria presentada. També les assignatures matriculades que es troben pendents de qualificació i la indicació dels curs acadèmic de superació, la convocatòria (ordinària o de finalització d'estudis, si és el cas). Finalment, es fan constar les assignatures reconegudes o adaptades, amb la seva equivalent i la qualificació obtinguda inicialment.
   
 • Quan demanar-la
 1. Llistes d'interinatge o sol·licitud de feina en general (estudis finalitzats)
 2. Sol·licitud de reconeixement/plaça a uns altres estudis (estudis finalitzats)

A més, per a algunes convocatòries de concursos, oposicions o beques que així ho disposen en les seves bases. Sempre que es vulgui sol·licitar reconeixement d'estudis a d'altres universitats, estatals o estrangeres, i quan es vulgui acreditar l'expedient d'estudis a l'estranger.

 • Com demanar-la
  Fent la sol·licitud a través de l'Espai Personal de l'alumne.
És molt important que, abans de sol·licitar la certificació, gestioneu la sol·licitud del títol i aboneu els drets d'expedició. Només fent-ho en aquest ordre, el document podrà acreditar que heu tramitat el títol i la data en la que ho heu fet.
 • Lliurament
  Formalitzada la sol·licitud i abonada la taxa corresponent, la Secretaria generarà el document en suport digital i l'enviarà a l'Espai Personal de l'alumne, qui rebrà de forma immediata, un correu d'avís de lliurament a la seva adreça de correu electrònic. L'estudiant podrà disposar de múltiples còpies del document (es podrà copiar el fitxer o imprimir el document), que tindrà una validesa legal tres anys a partir de la seva data d'emissió.
Certificacions que han de ser legalitzades per sortir a l'estranger
Si és aquest el vostre cas, heu de clicar la casella d “Afegir comentari” i indicar-ho, per tal que la Secretaria gestioni el vostre document adientment.
En els casos de documents que han de ser legalitzats per sortir a l'estranger, de manera excepcional i a causa d'aquesta circumstància, la Secretaria generarà el document en suport paper i la signatura serà manual per part del/de la Secretari/ària de la Facultat. En aquesta casos, el temps de lliurament serà sempre una mica més llarg, ja que quedarà sotmès a l'acte de signatura presencial.
 • Taxa de certificació
  L'expedició d'aquest document comporta el pagament de la taxa de certificació corresponent al curs acadèmic vigent. La pròpia aplicació de sol·licitud permet formalitzar el pagament, per una de les següents modalitats:
 1. Targeta de crèdit
 2. Pagament telemàtic a una de les entitats bancàries col·laboradores
 3. Impressió del rebut en paper i pagament en efectiu en una de les entitats bancàries col·laboradores.

El pagament de la taxa serà requisit previ per al lliurament del document per part de la Secretaria.

 • Contingut
  S'hi fan constar les dades del vostre accés a l'ensenyament i totes les assignatures matriculades, amb distinció entre obligatòries i optatives, amb indicació del curs acadèmic en el/s qual/s s'ha cursat, el seu valor en crèdits ECTS i, per cadascuna de les vegades que s'ha matriculat, les qualificacions (quantitatives i qualitatives) finals obtingudes.
   
 • Quan demanar-la
  Quan s'iniciïn uns altres estudis universitaris oficials sense finalitzar els que es fan a la Facultat i no hi hagi voluntat de simultaniejar d'estudis, tot i que també pot servir com a certificat de simultaneïtat quan l'altra universitat així ho requereixi.
   
 • Com demanar-la
  Fent la sol·licitud a través de l'Espai Personal de l'alumne, tot i que caldrà presentar o enviar a la Secretaria (fil-secretaria@ub.edu) la carta d'admissió de l'altra universitat, sense la qual la Secretaria no hi enviarà la certificació.
   
 • Lliurament
  El lliurament es fa directament des de la Secretaria de la Facultat a la Secretaria del centre on es cursaran els nous estudis, habitualment, entre els mesos de setembre i octubre, en funció de volum de tramitacions generades per la matrícula i el començament del curs.
   
 • Taxa de trasllat
  L'expedició d'aquest document comporta el pagament de la taxa de certificació corresponent al curs acadèmic vigent. La pròpia aplicació de sol·licitud permet formalitzar el pagament, per una de les següents modalitats:
 1. Targeta de crèdit
 2. Pagament telemàtic a una de les entitats bancàries col·laboradores
 3. Impressió del rebut en paper i pagament en efectiu en una de les entitats bancàries col·laboradores.

Comparteix-ho: