Estudis Lingüístics, Literaris i Culturals

Consulta les diferents especialitzacions del programa.

 • Coordinació:

Dra. M. Loreto Vilar
mlvilar@ub.edu

 • Objectius generals

Aquesta línia aprofundeix en el domini de les eines de recerca en els nivells avançats i en l’anàlisi crítica de discursos literaris i culturals en unes societats cada cop més globalitzades i multiculturals, en què els fenòmens de coexistència de llengües i cultures configuren la construcció d'identitats plurals. Pretén consolidar les competències teòriques, crítiques i culturals, així com les destreses de comentari de textos literaris i d’anàlisi comparativa de llenguatges artístics diversos (cinema, teatre, etc.) necessàries per dur a terme una tesi doctoral.

 • Requisits i criteris específics d'admissió, així com de valoració dels mèrits de les persones candidates

Els propis del programa de doctorat Estudis Lingüístics, Literaris i Culturals

 

 • Coordinació:

Dr. Ernest Marcos
emarcos@ub.edu

 • Objectius generals

Fomentar la recerca científica en els camps relacionats dels estudis clàssics, semítics i indoeuropeus, a fi d'establir uns coneixements aprofundits sobre les cultures i les llengües de la Mediterrània i del Pròxim Orient en l'antiguitat i sobre la recepció i continuïtat en èpoques posteriors fins a l'actualitat. Per això, es considera que els màsters oficials de la UB de Cultures i Llengües de l'Antiguitat, Filosofia i Estudis Clàssics, i Cultures Medievals constitueixen el període de formació prèvia.

 • Requisits i criteris específics d'admissió, així com de valoració dels mèrits de les persones candidates

Els propis del programa de doctorat Estudis Lingüístics, Literaris i Culturals

 • Àrees de coneixement

Filologia Grega

Jaume Pòrtulas Ambrós
Francesca Mestre Roca
Carles Garriga Sants
Pilar Gómez Cardó
Montserrat Camps Gaset
Xavier Riu Camps
Ernest Emili Marcos Hierro

Filologia Llatina

Marc Mayer Olivé
Josep Lluís Vidal Pérez
Pere Quetglas Nicolau
Lambert Ferreres Pérez
Javier Velaza Frías
Jaume Juan Castelló
Mercè Puig Rodríguez-Escalona
Alejandra Guzmán Almagro
Ana Gómez Rabal (CSIC-Institució Milà i Fontanals)

Lingüística Indoeuropea

Ignasi-Xavier Adiego Lajara

Estudis Hebreus i Arameus

Ana María Bejarano Escanilla
Tessa Calders i Artís
Francisco Fernando Del Río Sánchez

Assiriologia

Adelina Millet Albà

 • Coordinació:

Dr. Joan Santanach
jsantanach@ub.edu

 • Objectius generals

L'objectiu general dels Estudis Avançats en Lingüística i Literatura catalanes és obtenir una formació d'un alt nivell en els àmbits següents:

• Conèixer profundament els diversos aspectes (estructurals i d'ús) de la llengua catalana en relació amb el fenomen de la variació lingüística.
• Conèixer profundament els diferents aspectes (històrics i crítics) associats als autors i als períodes de la història de la literatura catalana.
• Saber usar la metodologia adequada per a cada mena d'estudi.
• Capacitat per analitzar críticament idees i textos, i la destresa en la comunicació del coneixement adquirit.

 • Requisits i criteris específics d'admissió, així com de valoració dels mèrits de les persones candidates

Els propis del programa de doctorat Estudis Lingüístics, Literaris i Culturals

 • Sublínies ofertes

1. Literatura catalana

Objectius

Estudiar i analitzar críticament els diferents autors i les diferents èpoques de la literatura catalana.

 

Professors adscrits

Anna Alberni Jordà
Lola Badia Pàmies
Rosa Cabré Monné
Glòria Casals Nogués
Lluís Cifuentes Comamala
Jaume Coll Llinàs
Antoni M. Espadaler Poch
Josep M. Murgadas Barceló
Joan Santanach Suñol
Albert Soler Llopart
Josep Solervicens Bo

2. Llengua catalana i variació

Objectius

Analitzar els diferents aspectes de la llengua catalana (gramaticals, textuals, discursius, pragmàtics, sociolingüístics i històrics) en relació amb la variació lingüística.

 

Professors adscrits

Montserrat Adam Aulinas
Núria Alturo Monné
Francesc Bernat Baltrons
Josep Besa Camprubí
Emili-Josep Boix Fuster
Josefina Carrera Sabaté
Maria Rosa Lloret Romañach
M. Àngels Massip Bonet
Neus Nogué Serrano
Lluís Payrató Giménez
Maria Pilar Perea Sabater
Clàudia Pons Moll
Francesc Xavier Vila Moreno

 • Coordinació:

Dra. Isabel Verdaguer
i.verdaguer@ub.edu

 • Objectius generals

L'objectiu general de la línia consisteix a elaborar una tesi doctoral. A més, redactar aquesta tesi comporta uns objectius més específics:

 • Adquirir el coneixement teòric dels conceptes i dels processos de les disciplines lingüístiques vinculades a la línia i la capacitat de relacionar adequadament aquests conceptes i processos.
 • Adquirir el coneixement dels procediments metodològics de la recerca lingüística adequats al tipus de treball concret.
 • Assolir la capacitat d'aplicar aquests coneixements teòrics i metodològics a l'anàlisi dels materials objecte d'estudi.
 • Assolir l'habilitat de comunicar els resultats del treball de recerca a la comunitat científica.
 •  
 • Requisits i criteris específics d'admissió a la línia de recerca, així com de valoració dels mèrits de les persones candidates

Els propis del programa de doctorat Estudis Lingüístics, Literaris i Culturals

 • Sublínies ofertes

1. Comunicació multimodal i anàlisi del discurs

Objectius

Analitzar la comunicació des d'una perspectiva multimodal tant al llenguatge natural com al llenguatge característic de les xarxes socials.

 

Professors adscrits

Dr. Joseph Hilferty
Dr. Lluís Payrató
Dra. Mar Garachana

2. Lexicologia i lexicografia general i aplicada (anglès, català, espanyol)

Objectius

Realitzar estudis lexicològics teòrics i aplicats a la lexicografia.

 

Professors adscrits

Dra. Emilia Anglada
Dra. Isabel Verdaguer
Dra. Natàlia Judith Laso

3. Lingüística de corpus

Objectius

Investigar la tipologia, metodologia i utilització de corpus lingüístics.

Aprofundir en el coneixement i utilització de programes de gestió textual que permetin l'anàlisi empírica i estadística de dades reals.

 

Professors adscrits

Dra. Mar Cruz
Dra. Isabel Verdaguer
Dra. Mar Garachana
Dra. Natàlia Judith Laso

4. Lingüística diacrònica i comparativa

Objectius

Estudiar l'evolució i el canvi lingüístic des de la perspectiva de la gramaticalització i de la gramàtica de construccions diacrònica.

 

Professors adscrits

Dra. Mar Garachana
Dra. Isabel Verdaguer

5. Semàntica i lingüística cognitiva

Objectius

Analitzar els processos de conceptualització i de transferència del significat.

Aplicar la recerca a les noves tecnologies

 

Professors adscrits

Dra. Mar Garachana
Dr. Joseph Hilferty
Dra. Isabel Verdaguer

6. Subllenguatges i llenguatges d'especialitat

Objectius

Analitzar les característiques generals i específiques dels llenguatges d'especialitat.

 

Professors adscrits

Dra. Isabel Verdaguer
Dra. Natàlia Judith Laso

 • Coordinació:

Dra. Júlia Baron
juliabaron@ub.edu

 

 • Coordinació:

Dr. Francisco Lafarga
lafarga@ub.edu

 • Objectius generals

L'objectiu últim és elaborar i defensar una tesi doctoral vinculada a la línia de recerca, en alguna de les modalitats esmentades més avall.

El doctorand, després del període de formació que s'estableixi i de les activitats complementàries que es determinin, ha d'assolir els objectius concrets següents:

 • Conèixer les eines metodològiques pròpies de la línia de recerca en la qual se situa, aplicades al seu cas d'estudi o àmbit concret.
 • Ser capaç d'analitzar i de sintetitzar idees noves i complexes.
 • Adquirir l'habilitat per comunicar els resultats del seu treball a la comunitat científica.
 •  
 • Requisits i criteris específics d'admissió, així com de valoració dels mèrits de les persones candidates

Els propis del programa de doctorat Estudis Lingüístics, Literaris i Culturals

Aquesta línea, d'acord amb la especialització dels professors que la componen i els projectes i equips de recerca als quals estan adscrits, es proposa, bàsicament:

a) Descriure i analitzar fenòmens d'ordre lingüístic a l'àmbit de les llengües romàniques.

b) Profunditzar en el coneixement de les modificacions d'ordre lingüístic operades al llarg del temps i constatables en la tradició escrita i/o oral.

c) Analitzar el text literari en relació amb el seu entorn històric, cultural i ideològic, així com vincular-lo amb les reflexions teòriques i el discurs sobre la literatura.

d) Estudiar els processos de recepció i circulació del text estranger traduït, així com dels fenòmens d'interferència i interrelació entre literatures i cultures mitjançant la traducció.

 • Professorat

M. Assumpta Camps Olivé

Pere Comellas Casanova

Francisco Lafarga Maduell

Elena Losada Soler

Mª de las Nieves Muñiz Muñiz

Alicia Piquer Desvaux

 • Coordinació:

Dra. Annalisa Mirizio
Contacte:
annalisamirizio@ub.edu

 • Objectius generals

Revisions de la teoria de la literatura.

Estudis dels debats teòrics del segle XX en la seva dimensió històrica i les seves implicacions dins dels problemes crítics contemporanis.

Projeccions teòriques de la lògica dels gèneres literaris.

Teoria de la novel·la, teoria de la lírica, teoria de l'assaig, teoria del teatre i les arts escèniques.

L'hermenèutica i els problemes de la pràctica exegètica del text literari.

Debats actuals del comparatisme.

Literatura i història comparada dels intel·lectuals.

Relacions entre literatura, cinema i altres llenguatges artístics.

Circulació de paradigmes crítics de la teoria.

Història intel·lectual.

Estudis de revistes literàries i culturals.

 • Requisits i criteris específics d'admissió a la línia de recerca, així com de valoració dels mèrits de les persones candidates

Els propis del programa de doctorat Estudis Lingüístics, Literaris i Culturals

 • Sublínies ofertes

1. Revisions en teoria de la literatura

Objectius

Estudiar els debats teòrics del segle XX en la seva dimensió històrica i les seves implicacions dins dels problemes crítics contemporanis. Circulació de paradigmes crítics de la teoria. Història intel·lectual. Estudis de revistes literàries i culturals.

 

Professors adscrits (en ordre alfabètic)

Borja Bagunyà Costes, Robert Caner Liese, Nora Catelli Quiroga, Max Hidalgo Nácher, Antoni Martí Monterde, Alex Matas i Pons, Annalisa Mirizio, Bernat Padró Nieto, Teresa Rosell Nicolás, David Viñas Piquer.

2. Lògica dels gèneres literaris

Objectius

Problemes i debats de la genericitat . Teoria de la novel·la. Teoria de la lírica. Teoria del teatre i les arts escèniques contemporànies. Teoria de l'assaig.

 

Professors adscrits

Borja Bagunyà Costes, Annalisa Mirizio, Teresa Rosell Nicolás, Bernat Padró Nieto, David Viñas Piquer.

3. Tendències de l'hermenèutica contemporània

Objectius

Estudiar l'hermenèutica i els problemes de la pràctica exegètica del text literari.

 

Professors adscrits

Robert Caner Liese, Teresa Rosell Nicolás.

4. Debats actuals del comparatisme

Objectius

Revisions de les categories critiques de la literatura comparada actual. Literatura i història comparada dels intel·lectuals. Relacions entre literatura i altres llenguatges artístics. Circulació de paradigmes crítics entre teoria literària i teoria fímica.

 

Professors adscrits:

Nora Catelli, Víctor Escudero Prieto, Max Hidalgo Nácher, Paula Juanpere Dunyó, Antoni Martí Monterde, Annalisa Mirizio, Bernat Padró Nieto, Teresa Rosell Nicolás.

 

 • Tesis doctorals dirigides

 

Any Doctorand/a Titol de la tesi Director/a de la tesi i codirector/a

2017

Ander Luque García

Diálogo con el lector y 'promesa de obra' como obra literaria: la inversión emisor-receptor a partir de la novelística de Macedonio Fernández.

David Viñas Piquer

2017

Anna Maria Iglesia Pagnotta

 

La narrativa del espacio urbano y de sus prácticas. El país del siglo XIX y la flânerie.

David Viñas Piquer

2017

María del Mar Veciana Romeu

La recepción crítica de la novela hispanoamericana en España (1927-1958)

Nora Catelli, Edgardo Dobry

2016

Teresa Rosell Nicolás

La poètica del fracàs en l'obra de Samuel Beckett. Una lectura hermenèutica des de Walter Benjamin

Robert Caner Liese

2016

Manuel Barra Lagunas

La enfermedad en las literaturas hispánicas de fin de siglo: Diario de un enfermo y De sobremesa .

Nora Catelli, Edgardo Dobry

2015

Borja Bagunyà

Restitucions de l'experiència en la narrativa metaficcional angloamericana (1955-1973)

David Viñas Piquer

2015

Bernat Padró Nieto

Historia intelectual de la revista Alfar : 1922-1927

José Á. Blesa Lalinde, Nora Catelli

2014

Beñat Sarasola Santamaría

El segundo modernismo. La dialéctica de la modernidad y la posmodernidad estética desde la Escuela de Frankfurt hasta la actualidad

Robert Caner Liese

2014

Silvia Susmansky Bacal

Tadeusz Kantor: la construcción del espacio escénico

Nora Catelli, Annalisa Mirizio

2014

José Antonio Millán

Aspectos culturales de la digitalización de textos

Nora Catelli

2014

Maider Tornos Urzainqui

Pulsión, goce y placer en el pensamiento francés, de 1957 a 1973

Nora Catelli,

Annalisa Mirizio

2013

Paula Juapere Duñó

Ficcions del pluralisme. Formes del relat en les arts visuals contemporànies

Nora Catelli, Annalisa Mirizio

2013

Max Hidalgo Nácher

El problema de la escritura en el campo intelectual francés (1946-1975)

Nora Catelli

2012

Ana Maria Agudelo Prieto

Devenir escritora. Nacimiento y formación de las narradoras colombianas en el siglo XIX (1840-1870)

Nora Catelli

2012

Victor Escudero Prieto

La novela de formación en la tradición hispanoamericana: reescrituras de la modernidad (1920-1990)

Nora Catelli

2009

Alex Matas i Pons

Poética urbana de la modernidad literaria

David Viñas Piquer

2009

Albert Caturla Viladot

A orillas del texto. Por una teoría del espacio paratextual narrativo

Robert Caner Liese

2009

 

Julieta Yelin

Historia de animales: la fábula y el bestiario en la literatura latinoamericana de la segunda postguerra

Nora Catelli, Alberto Giordano

2008

Ana Arregi Martínez

Diario íntimo y escritura de género: Alejandra Pizarnik

Nora Catelli

 

 • Grups de recerca

1. Literatura Comparada en l'Espai Intel·lectual Europeu - LCEIE (2017 SGR 406)

2. Grup de Recerca sobre Literatura, Cinema i Altres Llenguatges Artístics. GLiCiART

 • Revistes

452f. Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada

 • Escoles de literatura

Escola Bloom

La línia de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada posa a disposició dels doctorands la biblioteca de la Secció.

 • Coordinació:

Dra. Ana Rodríguez
anarodriguez@ub.edu

 • Objectius generals

La línia permet aprendre amb exactitud el maneig i l'aplicació de les eines bàsiques per a la investigació dins de les diferents especialitats, i dota els alumnes de les condicions necessàries per elaborar correctament la tesi doctoral en el marc de qualsevol de les sublínies d'investigació que hi formen part.

 • Requisits i criteris específics d'admissió, així com de valoració dels mèrits de les persones candidates

Els propis del programa de doctorat Estudis Lingüístics, Literaris i Culturals

 • Sublínies ofertes

1. Tradició i originalitat en la creació literària (edat mitjana)

Objectius

Estudio y análisis crítico de autores y obras (conservadas en manuscritos o publicadas) que establecen una vinculación (temporal, estética y/o temàtica) con la literatura española creada en la Edad Media.

 

Professors adscrits

Mª del Mar Cortés Timoner, Gemma Gorga, Dolores Josa Fernández i Gaston Gilabert Viciana.

2. Tradició i originalitat en la creació literària (edat d’or)

Objectius

Estudio y edición de obras de la literatura española escritas en los siglos XVI y XVII (impresas o manuscritas), y también análisis de asuntos tratados en dichas creaciones literarias o de sus características genéricas.

 

Professors adscrits

Rosa Navarro Durán, Dolores Josa Fernández, Mar Cortés Timoner, Gastón Gilabert Viciana

3. Tradició i originalitat en la creació literària (Hispanoamèrica)

Objectius

Dirigir trabajos relacionados con todas las épocas históricas de la literatura hispanoamericana (colonial, republicana, contemporánea), sin olvidar las relaciones trasatlánticas de los escritores hispanoamericanos con los escritores occidentales, en general, y españoles, en particular. También se dirigirán trabajos relacionados con las áreas de los estudios literarios, los estudios culturales y otras ciencias sociales.

 

Professors adscrits

Mercedes Serna Arnaiz, Anna Caballé Masfornoll, Dunia Gras Miravet, Bernat Castany Prado, Edgardo Dobry Lewin, Bernat Garí Barceló.

4. Tradició i originalitat en la creació literària (segles XVIII-XIX)

Objectius

Dirigir investigaciones que pertenecen a las distintas etapas y/o movimientos literarios del periodo (Ilustración, Neoclasicismo, Costumbrismo, Romanticismo, Realismo, Naturalismo), así como a los distintos géneros (y subgéneros) literarios, traten de un autor, un leit-motif, un tema o un elemento teórico determinado. Los estudios admiten tanto un enfoque diacrónico, en la corriente de la Historia de la Literatura, como un tratamiento de caràcter más teórico, así como el estudio de la recepción crítica o el vaciado y análisis de revistas y otras publicaciones.

 

Professors adscrits

Adolfo Sotelo Vázquez, Marisa Sotelo Vázquez, Ana Rodríguez-Fischer Fernández, Marcelino Jiménez León, Blanca Ripoll Sintes, Raquel Velázquez

5. Tradició i originalitat en la creació literària (segles XX-XXI)

Objectius

Dirigir investigaciones que pertenecen a las distintas etapas y/o movimientos literarios del periodo (Fin de Siglo, Generación del 98, Edad de Plata, etc), así como a los distintos géneros (y subgéneros) literarios, traten de un autor, un leit-motif, un tema o un elemento teórico determinado. Los estudiós admiten tanto un enfoque diacrónico, en la corriente de la Historia de la Literatura, como un tratamiento de carácter más teórico, así como el estudio de la recepción crítica o el vaciado y análisis de revistas y otras publicaciones. Asimismo, se contemplan Trabajos de caràcter interdisciplinar, como las relaciones entre literatura y cine o literatura y artes plásticas o musicales.

 

Professors adscrits

Adolfo Sotelo Vázquez, Jordi Gracia García, Marisa Sotelo Vázquez, Ana Rodríguez-Fischer, Anna Caballé Masfornoll, Virginia Trueba Mira, Marcelino Jiménez León, Blanca Ripoll Sintes, Raquel Velázquez, Noemí Montetes-Mairal Laburta

 • Coordinació:

Dra. M. Rosa Vila
rosavila@ub.edu

 • Objectius generals

Los objetivos de la línia mantienen una continuidad con el máster universitario Español como Lengua Extranjera en Ámbitos Profesionales, que imparte también Facultat de Filologia.

El concepto lingüístico sobre el que se centra esta línea de investigación son los contextos profesionales de uso de la Lengua Española, sobre todo en la perspectiva del Español como Lengua extranjera (E/LE). Los objetivos marcados como principales son los conocimientos gramaticales, la elaboración de materiales relacionados con el desarrollo de la investigación de los recursos de tipo cultural asociados al Español como LE, vinculados con las variedades y ámbitos de especialidad.

El doctorando requiere formación en los conocimientos teórico-prácticos. La relevancia científica de este doctorado permite abarcar el estudio del español como lengua histórica, más allá de la descripción de los sistemas fonológico, morfológico, sintáctico y léxico semántico, así como discursivo. Los diversos contextos de uso deberán tener en cuenta todas las variedades desde los ámbitos más coloquiales, más conversacionales hasta los más formales, propios de las lenguas de especialidad.

 • Requisits i criteris específics d'admissió, així com de valoració dels mèrits de les persones candidates

Els propis del programa de doctorat Estudis Lingüístics, Literaris i Culturals

 • Sublínies ofertes

1. Estudis de gèneres discursius en l’espanyol com a llengua estrangera i l’espanyol en àmbits professionals

2. Gramàtica espanyola en l’espanyol com a llengua estrangera i l’espanyol en àmbits professionals

3. Sociolingüística espanyola en l’espanyol com a llengua estrangera i l’espanyol en àmbits professionals

Comparteix-ho: