Línia de recerca: Construcció i representació d’identitats culturals (codi 101207)

Aquesta línia aprofundeix en el domini de les eines de recerca en els nivells avançats i en l’anàlisi crítica de discursos literaris i culturals en unes societats cada cop més globalitzades i multiculturals, en què els fenòmens de coexistència de llengües i cultures configuren la construcció d’identitats plurals. Pretén consolidar les competències teòriques, crítiques i culturals, així com les destreses de comentari de textos literaris i d’anàlisi comparativa de llenguatges artístics diversos (literatura, cinema, teatre, etc.) necessàries per dur a terme una tesi doctoral.

Coordinadora general del programa

Dra. Marisa Siguan

Coordinadora de la línia de recerca

Dra. Loreto Vilar

Comissió Acadèmica (CA) de la línia de recerca

Dra. Mireia Aragay – Literatura Anglesa
Dr. Francesco Ardolino – Estudis Italians
Dr. Ivan Garcia  – Estudis Eslaus
Dra. Elena Losada – Estudis Gallecs i Portuguesos
Dra. Mònica Rius – Estudis Àrabs i Islàmics
Dra. Marta Segarra – Estudis Francesos
Dra. Marisa Siguan – Estudis Germànics
Dra. Loreto Vilar – Estudis Germànics

Estudiants a temps complet (TC):

La durada dels estudis de doctorat és d’un màxim de 3 anys a comptar des de la formalització de l’admissió del doctorand al programa (matrícula de tutela acadèmica) fins a la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, amb la possibilitat que la CA del programa autoritzi una pròrroga per un any més, que excepcionalment pot ampliar‐se un altre any addicional.

Estudiants a temps parcial (TP):

Els estudis poden tenir una durada màxima de 5 anys a comptar des de la formalització de l’admissió del doctorand al programa (matrícula de tutela acadèmica) fins a la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, amb la possibilitat que la CA del programa autoritzi una pròrroga per dos anys més, que excepcionalment pot ampliar‐se un altre any addicional.

Per a més informació:

Vegeu els Articles 25 i 26 de la Normativa Reguladora del Doctorat a la Universitat de Barcelona.

Si voleu sol·licitar accés a aquesta línia de recerca, en primer lloc cal que:

  • Consulteu els requisits generals d’accés
  • Feu arribar la següent documentació a la coordinadora, Dra. Loreto Vilar, per tal que la CA pugui valorar l’encaix del vostre perfil amb el de la línia:
    • CV complet i actualitzat
    • Expedients acadèmics complets
    • Certificats i títols acadèmics
    • Projecte preliminar de tesi doctoral (5 pàgines a doble espai: títol, tema i antecedents, objectius i metodologia, aportacions previstes, cronograma, bibliografia preliminar)

Aquest primer pas és imprescindible per a tots/totes els/les estudiants, inclosos els/les que hagin cursat el màster Construcció i representació d’identitats culturals (CRIC), i cal fer-lo amb suficient antelació respecte del primer o del segon període de matrículació

Un cop se us comuniqui que heu estat admesos a la línia de recerca, podeu procedir a formalitzar la matrícula:

Dades identificatives del programa