Informació per a les empreses i institucions

Per tal d’afavorir el contacte entre l’alumnat i les empreses i amb l’objectiu de contribuir a l’adquisició de coneixements de l’estudiant dins l’àmbit laboral, la Facultat de Filologia i Comunicació de la Universitat de Barcelona compta amb un programa de pràctiques externes no curriculars adreçat exclusivament als estudiants de grau.

D'acord amb la legislació vigent, les entitats (empreses i institucions) poden col·laborar amb les universitats per acollir estudiants en pràctiques a través de la signatura d'un conveni de cooperació educativa entre les dues parts, en concret entre la Facultat de Filologia i Comunicació (UB) i l'entitat.

Aquesta col·laboració implica acordar entre les dues parts els continguts del pla o programa de treball, denominat projecte formatiu, document essencial on s'especifiquen les característiques de les pràctiques en relació a un estudiant en concret: durada, horari, tasques, tutors, remuneració, etc.

  • L'estudiant no pot tenir cap relació laboral amb l'entitat on es facin les pràctiques.
  • Les pràctiques s'han de dur a terme dins del període acadèmic al qual dona dret la matrícula, el qual comprèn des de mitjans de setembre fins a mitjans de setembre de l'any següent.
  • L'estudiant pot realitzar un màxim de 750 hores per curs acadèmic, amb possibilitat de pròrroga fins a 900 hores.
  • L'estudiant pot realitzar un màxim de 5 hores diàries de pràctiques (equivalents a 25 hores setmanals), sense que puguin interferir amb l'horari de les classes. Aquesta jornada és ampliable a 8 hores diàries en períodes no lectius.
  • Es requereix que un professional de l'entitat tuteli i supervisi l'estada de l'estudiant en pràctiques.
  • En el moment de signar el conveni, l'entitat ha d'abonar a la Facultat de Filologia i Comunicació el cost de gestió del projecte formatiu de cadascun dels estudiants acollits en pràctiques (140 euros + IVA), del qual es pot demanar factura contactant amb l'Administració de Filologia i Comunicació (fil-afersgenerals@ub.edu).
  • L'estudiant ha de ser donat d'alta i baixa a la Seguretat Social per part de l'entitat, la qual ha de liquidar les cotitzacions davant la Tresoreria de la Seguretat Social, segons la legislació vigent.
  • L'activitat de l'estudiant a l'empresa o institució es realitza, tant per a les pràctiques externes curriculars com per a les no curriculars, sota la cobertura de l'assegurança escolar obligatòria subscrita com a alumne de la Universitat de Barcelona. Si l'estudiant té més de 28 anys, i no té aquesta assegurança obligatòria, ha de tenir la seva pròpia pòlissa d'assegurança subscrita.
  • Un cop finalitzat el període de pràctiques, l'estudiant pot sol·licitar a l'entitat un certificat acreditatiu de realització de les pràctiques que funcionarà com a carta de referència envers futurs llocs de treball.

Tant si l'empresa o la institució ja té un estudiant seleccionat com si no té encara candidats per realitzar les pràctiques, s'han d'enregistrar les dades de l'entitat al GIPE (si no s'ha fet prèviament) i s'han d'introduir les dades de l'oferta.

Si l'entitat ja té un estudiant seleccionat, l'oferta no es farà pública. L'entitat podrà sol·licitar el conveni, mitjançant el formulari corresponent del GIPE.

Les tasques que durà a terme l'estudiant han d'estar vinculades amb les competències professionals relatives a l'àmbit filològic.

L'oferta ha d'incloure una remuneració mínima establerta que rebrà l'estudiant en concepte de borsa o ajut a l'estudi.

Les entitats poden comunicar la seva oferta de places de pràctiques externes no curriculars en qualsevol moment.

Per sol·licitar estudiants en pràctiques de la Facultat de Filologia i Comunicació és necessari estar registrat al GIPE, la plataforma de gestió de pràctiques de la Universitat de Barcelona, i enviar una o més ofertes, depenent del perfil acadèmic i del nombre d'estudiants en pràctiques que vulgueu acollir. Podeu accedir al GIPE a través d'aquest  enllaç. Si la vostra entitat ja està donada d'alta, entreu directament amb el vostre codi d'usuari i contrasenya. Si no és així, haureu d'enregistrar les dades de la vostra entitat i, un cop confirmat el registre, haureu de tornar a la pàgina d'autenticació per accedir al GIPE i enviar la vostra oferta.

Un cop introduïdes les dades d'accés, se ha de seleccionar la facultat (en aquest cas, "Facultat de Filologia i Comunicació"), de forma que l'oferta serà visible exclusivament per als estudiants de la Facultat de Filologia i Comunicació (UB). 

A continuació, ja es pot introduir l'oferta a la convocatòria de "Pràctiques externes no curriculars" del curs acadèmic corresponent, la qual serà oberta.

La publicació de l'oferta al GIPE, que és un servei gratuït, es farà efectiva un cop hagi estat validada per l'Oficina de Pràctiques de la Facultat de Filologia i Comunicació.

Les entitats han de tenir present que, tot i que l'estudiant rep un ajut econòmic per la realització de les pràctiques no curriculars, les tasques que desenvoluparà l'estudiant a l'entitat hauran de proporcionar-li un coneixement teòricopràctic i un profit per a la seva formació.

Per a qualsevol consulta, podeu posar-vos en contacte amb l'àrea responsable de les pràctiques (fil-practiques@ub.edu).

Així que l'oferta sigui publicada, l'entitat podrà consultar al GIPE, accedint a l'oferta, el currículum dels candidats adequats al perfil demanat. 

L'entitat pot posar-se en contacte amb els estudiants preseleccionats per realitzar una entrevista. Un cop seleccionat l'estudiant per l'entitat, aquesta ha de sol·licitar el conveni, mitjançant el formulari corresponent del GIPE.

L'Oficina de pràctiques tramitarà un conveni de cooperació educativa amb l'entitat que acollirà l'estudiant. Aquest conveni queda circumscrit a les pràctiques realitzades per l'alumne objecte del projecte formatiu o programa individual de pràctiques que l'acompanya i tindrà la durada estipulada al projecte formatiu. L'Oficina de pràctiques tramitarà també el projecte formatiu de l'estudiant seleccionat per l'entitat.

L'estudiant es pot incorporar a l'empresa o institució on realitzarà les pràctiques un cop complimentada correctament i signada tota la documentació associada al conveni. Aquesta documentació ha d'incloure els comprovants de l'alta a la Seguretat Social de l'estudiant i del pagament de les despeses de gestió per part de l'entitat, que les haurà de fer arribar a l'Oficina de Pràctiques de la Facultat de Filologia i Comunicació (fil-practiques@ub.edu).

A més de la tutela del professional de l'entitat, l'estudiant tindrà la supervisió d'un professor de la Facultat de Filologia i Comunicació.

Si l'entitat està interessada en desactivar la publicació de l'oferta de pràctiques, ha de comunicar-ho a l'Oficina de pràctiques de la Facultat de Filologia i Comunicació (fil-practiques@ub.edu), o bé, ho pot fer a través del GIPE.

Model estàndard de conveni de cooperació educativa aprovat per la Universitat de Barcelona, publicat exclusivament a títol informatiu. La sol·licitud del conveni, versió adaptada del model estàndard, es realitzarà mitjançant el formulari corresponent del GIPE. La tramitació del projecte formatiu es farà utilitzant el document facilitat per l'Oficina de pràctiques.

Normativa de pràctiques externes dels estudiants de la Universitat de Barcelona

Comparteix-ho: