Informació per a l'estudiant

 • L'estudiant ha d'estar matriculat a la Facultat de Filologia i Comunicació en l'ensenyament pel qual s'opta a les pràctiques.
 • En el cas de les titulacions de grau, l'estudiant ha d'haver superat, com a mínim, el 50% dels crèdits (120 crèdits).

 • L'estudiant pot realitzar un màxim de 750 hores per curs acadèmic, amb possibilitat de pròrroga fins a 900 hores.
 • L'estudiant pot realitzar un màxim de 5 hores diàries de pràctiques (equivalents a 25 hores setmanals), ampliables a 8 hores diàries en períodes no lectius.
 • L'estudiant percebrà una remuneració en concepte de borsa o ajut a l'estudi.
 • Les pràctiques s'han de dur a terme dins del període acadèmic al qual dona dret la matrícula, el qual comprèn des del 15 de setembre fins al 14 de setembre de l'any següent.
 • Les tasques en què col·labori l'estudiant han de complementar la seva formació teoricopràctica; per tant, han d'estar directament relacionades amb els estudis que estigui cursant.
 • L'estudiant ha de ser donat d'alta i baixa a la Seguretat Social per part de l'entitat, la qual ha de liquidar les cotitzacions davant la Tresoreria de la Seguretat Social, segons la legislació vigent.
 • Finalitzades les pràctiques, la Secretaria de la Facultat de Filologia i Comunicació pot emetre un certificat acreditatiu de la realització de les pràctiques, si així ho sol·licita l'estudiant.
 • A més, un cop finalitzat el període de pràctiques, l'estudiant pot sol·licitar a l'entitat un certificat acreditatiu de realització de les pràctiques que funcionarà com a carta de referència envers futurs llocs de treball.

 • L'horari de les pràctiques no pot interferir amb l'horari de classes de l'estudiant.
 • L'estudiant no pot tenir cap relació laboral amb l'entitat on es facin les pràctiques.
 • Les pràctiques externes extracurriculars no impliquen reconeixement de crèdits.
 • L'expedició del títol acadèmic de l'estudiant durant el període de pràctiques suposarà la rescissió del projecte formatiu i, per tant, la interrupció de l'estada de pràctiques.

Els estudiants interessats en dur a terme pràctiques externes no curriculars han de:

 • Accedir a la plataforma informàtica per a la gestió integral de les pràctiques externes de la Universitat de Barcelona (anomenada GIPE) mitjançant alguna d'aquestes dues opcions: 
  1. l' enllaç directe al GIPE, que requereix autenticació amb identificador UB.  
  2. la pàgina web corresponent de "Feina UB", que requereix autenticació amb identificador UB.
 • Enregistrar-se en el GIPE.
 • Adjuntar el seu currículum.
 • Inscriure's a la convocatòria de pràctiques externes no curriculars del curs acadèmic corresponent.
 • Consultar les ofertes disponibles i seleccionar l'oferta o les ofertes adients al seu perfil acadèmic en què estiguin interessats.

A partir d'aquest punt, l'àrea encarregada de la gestió de les pràctiques tramitarà la sol·licitud i facilitarà la relació entre estudiants i entitats per tal d'aconseguir el millor servei per a ambdues parts.  Si voleu fer qualsevol consulta, podeu adreçar-vos a fil-practiques@ub.edu.

Comparteix-ho: