Informació per a l'estudiant

 • L'estudiant ha d'estar matriculat a la Facultat de Filologia i Comunicació en l'ensenyament pel qual s'opta a les pràctiques.
 • En el cas de les titulacions de grau, l'estudiant ha d'haver superat, com a mínim, el 50% dels crèdits (120 crèdits).
 • Disposar del Número de la Seguretat Social (NUSS) o Número d'Afiliació. Accedir a l'aplicació de gestió de pràctiques externes de la UB (GIPE) i introduir el NUSS al GIPE, a l'apartat "El meu CV".

 • Les pràctiques extracurriculars poden ser concebudes com a una "bossa" d'un total de 1500 hores que els estudiants, un cop han aconseguit 120 crèdits de la seva titulació de grau, poden començar a fer al llarg de la seva vida universitària. La distribució d'aquestes hores de pràctiques no curriculars no està fixada prèviament. Un cop exhaurides les 1500 hores, els estudiants ja no en podrien fer més, encara que continuessin matriculats més cursos.
 • L'estudiant pot realitzar un màxim de 5 hores diàries de pràctiques (equivalents a 25 hores setmanals), ampliables a 8 hores diàries en períodes no lectius.
 • L'estudiant percebrà una remuneració en concepte de borsa o ajut a l'estudi.
 • Les pràctiques s'han de dur a terme dins del període acadèmic al qual dona dret la matrícula, el qual comprèn des de mitjans de setembre fins a mitjans de setembre de l'any següent.
 • Les tasques en què col·labori l'estudiant han de complementar la seva formació teoricopràctica; per tant, han d'estar directament relacionades amb els estudis que estigui cursant.
 • L'estudiant ha de ser donat d'alta i baixa a la Seguretat Social per part de l'entitat, la qual ha de liquidar les cotitzacions davant la Tresoreria de la Seguretat Social, segons la legislació vigent.
 • Finalitzades les pràctiques, l'estudiant ha de lliurar una breu memòria de pràctiques, la qual serà valorada pel seu tutor acadèmic. Aquesta valoració, juntament amb l'informe final del tutor d'entitat, servirà per obtenir un reconeixement acadèmic d'aquestes pràctiques al Suplement Europeu al Títol (SET).
 • A més, un cop finalitzat el període de pràctiques, l'estudiant pot sol·licitar a l'entitat un certificat acreditatiu de realització de les pràctiques que funcionarà com a carta de referència envers futurs llocs de treball.

 

 • L'horari de les pràctiques no pot interferir amb l'horari de classes de l'estudiant.
 • L'estudiant no pot tenir cap relació laboral amb l'entitat on es facin les pràctiques.
 • Les pràctiques externes extracurriculars no impliquen reconeixement de crèdits.
 • L'expedició del títol acadèmic de l'estudiant durant el període de pràctiques suposarà la rescissió del projecte formatiu i, per tant, la interrupció de l'estada de pràctiques.

Els estudiants interessats en dur a terme pràctiques externes no curriculars han de:

 • Accedir a la plataforma informàtica per a la gestió integral de les pràctiques externes de la Universitat de Barcelona (anomenada GIPE) mitjançant alguna d'aquestes dues opcions: 
  1. l' enllaç directe al GIPE, que requereix autenticació amb identificador UB.  
  2. la pàgina web corresponent de "Feina UB", que requereix autenticació amb identificador UB.
 • Enregistrar-se en el GIPE.
 • Adjuntar el seu currículum.
 • Inscriure's a la convocatòria de pràctiques externes no curriculars del curs acadèmic corresponent.
 • Consultar les ofertes disponibles i seleccionar l'oferta o les ofertes adients al seu perfil acadèmic en què estiguin interessats.

A partir d'aquest punt, l'Oficina de pràctiques tramitarà la sol·licitud i facilitarà la relació entre estudiants i entitats per tal d'aconseguir el millor servei per a ambdues parts.  Si voleu fer qualsevol consulta, podeu adreçar-vos a fil-practiques@ub.edu.

Comparteix-ho: