Requisits de permanència

L'estudiant haurà de matricular 60/30 ECTS, segons  faci temps complet o temps parcial.

Si ha matriculat 60, ha de superar un mínim de 18.

Si ha matriculat 30, ha de superar un mínim de 6,

L'estudiant pot matricular un mínim de 18 ECTS (llevat que li restin menys per finalitzar estudis) i un màxim de 60.

Entre 18 i 45 ECTS = dedicació a temps parcial.

Entre 46 i 60 ECTS = dedicació a temps complet.

El cap d’estudis pot autoritzar, per resolució expressa per escrit, una matrícula de més de 60, només fins a 78 ECTS.

Si es vol matricular crèdits obligatoris d’un curs superior, s'han de matricular els obligatoris pendents dels cursos inferiors.

El segon any consecutiu en què un estudiant no aprovi, com a mínim, el 50% dels crèdits matriculats, no pot romandre en el grau.

Quan a un estudiant li restin menys del 10% dels crèdits per finalitzar el grau, els haurà de matricular tots.

  • 7 anys de matrícula efectiva, en regim de dedicació a temps complet. 

Estudis a temps complet: es considera que l’alumne cursa estudis a temps complet quan, durant els cinc primers anys de matricula efectiva, l’alumne es matricula d’una mitjana anual igual o superior a 46 ECTS

  • 3 anys més, en règim de dedicació a temps parcial (fins a 10).

Estudis a temps parcial: es considera que l’alumne cursa estudis a temps parcial quan, durant els cinc primers anys de matricula efectiva, l’alumne es matricula d’una mitjana anual inferior a 46 ECTS

Els crèdits reconeguts i els transferits no computen com a superats a l’efecte de permanència.

Tampoc no es tenen en compte quant al número de crèdits que cal matricular.

Es considera que hi ha abandonament dels estudis quan han passat 2 anys consecutius sense matricular-s’hi (tant a grau com a màster).

Si l’alumne ha superat algun crèdits, podrà demanar la readmissió al degà, que, en el cas d’alumnes de màster, sol·licitarà informe al coordinador de l’ensenyament.

Si no havia superat cap crèdit, podrà tornar a demanar-hi plaça per la via que correspongui.

L'alumnat de mobilitat (Erasmus/SICUE) està exempt de complir la normativa de permanència durant l’any de mobilitat.